Detall

Agent de la Policia Local - CONSOLIDACIÓ OCUPACIÓ TEMPORAL


 • Descripció

  Agent de la Policia Local - CONSOLIDACIÓ OCUPACIÓ TEMPORAL


 • Organisme

  Real de Gandía
  Plaza Beato Carmelo, 13
  Tel:962965872
  Fax:962876824


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  d) Estar en possessió de la titulació acadèmica exigible a l'escala bàsica.
  e) Tindre, com a mínim, díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A2 que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  h) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques establides en aquest decret i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,58 metres les dones.


 • Taxa ordinària

  70,00 €


  Descripció de la taxa

  La taxa s'ha de pagar mitjançant un ingrés en el compte corrent de CAIXA POPULAR: ES54 3159 0023 6822 1980 4826.
  Els drets d'examen esmentats només es retornaran a les persones que no siguen admeses al procediment selectiu per falta d'algun dels requisits per a participar-hi.


 • Places

  Nombre de places

  3

  Descripció de les places

  El procés es convoca amb la finalitat d'eliminar l'ocupació temporal de caràcter estructural que hi ha en el cos de Policia Local de l'Ajuntament i que afecta les places que hagen sigut ocupades, de manera temporal ininterrompudament, almenys en els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2016.


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds (annex I de la convocatòria) s'han de dirigir al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament i s'han de presentar ajustades al model normalitzat que s'indique en la convocatòria.
  S'ha d'adjuntar a la instància el justificant dels pagaments dels drets d'examen.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament o en la forma prevista en l'article 16 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://realdegandia.sedelectronica.es/?x=4HP3NM0HszU5U4aAbQ31xA


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar