Detall

Seguretat alimentària i laboratori (A2-S03-02), funcionaris o funcionàries d'administració especial (CONSOLIDACIÓ 2017)


 • Descripció

  Seguretat alimentària i laboratori (A2-S03-02), funcionaris o funcionàries d'administració especial (CONSOLIDACIÓ 2017)


 • Organisme

  Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
  C/ MISSER MASCÓ, 31-33 46010 València


 • Etapa Actual

  Oposició : (Correcció d'errors [llista provisional d'admesos/exclosos])

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Titulació específica

  Títol de diplomat/ada en Infermeria, o bé, títol universitari oficial de grau que es corresponga amb les titulacions de les escales A1 de salut pública (seguretat alimentària i laboratori).


 • Requisits generals

  1. Tindre la nacionalitat espanyola o de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, així com dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors en els termes en què es troba definida en el Tractat constitutiu de la Unió Europea, o tindre aquest dret d'acord amb el que preveu el Decret 543/2001, de 18 de maig. Independentment de la seua nacionalitat, hi poden participar el cònjuge de les i els espanyols i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea i, quan així ho preveja el tractat corresponent, el cònjuge dels nacionals d'algun estat en què siga aplicable la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret. Així mateix i amb les mateixes condicions que els cònjuges, hi poden participar els seus descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.
  2. Haver complit setze anys i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa.
  3. Estar en possessió del títol de diplomat/ada en Infermeria, o bé, títol universitari oficial de grau que es corresponga amb les titulacions de les escales A1 de salut pública (seguretat alimentària i laboratori) i que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades a l'escala del cos. En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, s'ha d'estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació, expedida pel ministeri competent.
  4. Tindre la capacitat funcional necessària per a dur a terme les tasques que es deriven del nomenament corresponent, capacitat que s'ha d'acreditar en el termini requerit en aquesta convocatòria mitjançant un certificat mèdic, i la presa de possessió quedarà supeditada a la superació d'aquest requisit.
  5. No haver sigut separat/ada o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari, amb caràcter ferm, mitjançant un procediment disciplinari d'una administració pública o un òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat/ada per sentència ferma per a l'exercici de qualsevol funció pública o de les pròpies del cos, l'agrupació professional o l'escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir. Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en els mateixos termes i en el seu estat, l'accés a l'ocupació pública.
  6. Haver ingressat la taxa de participació, en el cas de no estar-ne exempt/a, segons s'especifica en la base 3 d'aquesta convocatòria.


 • Taxa ordinària

  17,73 €


  Descripció de la taxa

  1. El pagament de la taxa s'ha de realitzar via telemàtica dins del tràmit d'inscripció (www.san.gva.es).


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS
  El personal que acredite la seua condició de persona amb diversitat funcional amb un grau igual o superior al 33 % estarà exempt del pagament de la taxa, segons estableix la llei de taxes vigent de la Generalitat Valenciana.
  Així mateix estarà exempt del pagament de la taxa el personal que acredite la seua condició de membre de família nombrosa de categoria especial o de família monoparental de categoria especial.
  També estaran exemptes del pagament de la taxa les víctimes d'actes de violència, que acrediten la seua condició pels mitjans previstos en la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

  BONIFICACIONS
  Amb caràcter general, s'estableix una bonificació del 10 % de l'import de la taxa que s'haja d'abonar com a conseqüència de la presentació telemàtica de la sol·licitud de participació.
  El personal que acredite la seua condició de membre de família nombrosa de categoria general o de família monoparental de categoria general obtindrà una bonificació del 50 % de la taxa. La condició de família monoparental s'ha d'acreditar conforme al que estableix el Decret 19/2018, de 9 de març, del Consell, pel qual es regula el reconeixement de la condició de família monoparental a la Comunitat Valenciana.


 • Places

  Nombre de places

  2

 • Documentació / Informació

  Les persones interessades a participar en el concurs oposició han d'omplir la sol·licitud de participació que figura en la pàgina web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (www.san.gva.es), amb la prèvia determinació de la categoria, l'especialitat o el cos del procés selectiu al qual volen participar, dels establits en el desplegable que hi ha en la pàgina web que s'ha indicat.

  Mitjançant el certificat digital, s'ha d'omplir la sol·licitud, s'han de pagar les taxes de participació (17,73 €), en cas de no estar-ne exempt/a, i registrar aquesta sol·licitud per via telemàtica. Després de la presentació telemàtica, es podrà imprimir el justificant de presentació des de la mateixa plataforma.
  L'impagament de la taxa dins del termini de sol·licituds, excepte en els casos d'exempció que s'han indicat, suposarà l'exclusió del procés selectiu.
  Serà procedent la devolució de les taxes per drets d'examen únicament en els supòsits i procediments previstos en la llei de taxes de la Generalitat vigent.

  PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL
  Per a les persones participants amb diversitat funcional que així ho sol·liciten, l'òrgan tècnic de selecció establirà les adaptacions possibles de temps i mitjans per a la realització de l'exercici. Aquestes adaptacions no podran desvirtuar el caràcter de la prova, la finalitat de la qual és valorar l'aptitud dels aspirants per a les funcions pròpies de la categoria a què concorren.
  La documentació, original i fotocòpia, que acredite els requisits per a participar en el contingent de persones amb diversitat funcional, així com, a l'efecte d'exempció o minoració de la taxa de participació, ser membre de família nombrosa general o especial o de família monoparental general o especial o víctima de violència sobre la dona, s'ha d'aportar de manera presencial durant el termini de presentació de sol·licituds en els registres especificats en la base 3.4, on s'acararan els originals amb les còpies en el seu anvers i revers.


 • Lloc de presentació

  En les unitats de registre de les dependències administratives següents:
  - 03001 Alacant: c/ Girona, núm. 26.
  - 03801 Alcoi: plaça d'Espanya, núm. 2.
  - 12001 Castelló de la Plana: c/ Hort dels Corders, núm. 12.
  - 46008 València: av. Ferran el Catòlic, núm. 74.

  També es podran presentar en qualsevol dels registres generals dels departaments de salut de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, o mitjançant qualsevol de les formes previstes en la Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=OPOS_SAN_CERT_CEN&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=72136


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.san.gva.es


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar