Detall

Auxiliar administratiu. Convocatòria 3/2019


 • Descripció

  Auxiliar administratiu. Convocatòria 3/2019


 • Organisme

  Alzira
  c/ Sant Roc, 6
  Tel:962400450
  Fax:962405917


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Obertura de termini

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Títol de Graduat/a en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  També hi podran accedir els nacionals de la Unió europea, cònjuge i fills, segons els termes de l'article 54 de l'EBEP. Les persones que siguen menors d'edat abans del nomenament han d'aportar l'autorització de la persona que en tinga la pàtria potestat o tutoria.
  b) Tindre 16 anys i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa segons la normativa del règim general de la seguretat social sense l'aplicació de coeficients reductors per raó d'edat.
  c) Estar en possessió del títol d'ESO o Graduat Escolar, FP1 o equivalent, o en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies. L'equivalència ha d'estar reconeguda acadèmicament i acreditada pels aspirants.
  d) Tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques necessàries per a l'exercici de les corresponents funcions o tasques.
  e) No haver sigut separat/ada mitjançant un expedient disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari de les comunitats autònomes, ni haver-se revocat el seu nomenament com a funcionari/ària interí/ina, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualsevol funció pública o de les pròpies de l'escala, subescala o classe objecte de la present convocatòria, ni haver sigut objecte d'acomiadament disciplinari en una categoria laboral amb funcions equivalents. Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent, que impedisca l'accés a l'ocupació pública en el seu país d'origen.
  f) Abonar la taxa corresponent dins del període de presentació de sol·licituds.
  En el supòsit d'exempció, caldrà aportar el certificat del SEPE/SERVEF de no rebre cap prestació ni subsidi i un informe de vida laboral (TGSS), amb un mes d'antiguitat com a màxim a l'inici del termini de presentació de sol·licituds.


 • Taxa ordinària

  25,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament s'ha de fer efectiu a través del portal d'autoliquidacions de l'Ajuntament d'Alzira:
  https://autoliquidacions.alzira.es/


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS
  Estaran exemptes del pagament de la taxa les persones que figuren com a desocupades i que no reben cap mena de prestació econòmica ni subsidi. Aquesta situació s'ha d'acreditar mitjançant el corresponent certificat del SEPE, juntament amb l'informe de vida laboral, els dos amb un màxim d'un mes d'antiguitat.


 • Places

  Descripció de les places

  - CLASSIFICACIÓ: subgrup C2, nivell CD 6, dedicació 0, comp. específic 235
  - JORNADA I HORARI: jornada a temps complet, amb horari continu de dilluns a divendres, amb flexibilitat segons les condicions establides en l'ajuntament.
  - RETRIBUCIONS: Acord de les condicions de treball del personal funcionari al servei de l'Ajuntament d'Alzira, la vigent plantilla pressupostària i la llista de llocs de treball anual.


 • Documentació / Informació

  SOL·LICITUD
  Els interessats en el procés selectiu han d'omplir la sol·licitud electrònica en el següent URL del tràmit: Participació en el procés de selecció en propietat d'una plaça d'auxiliar administratiu/iva pel sistema de concurs oposició lliure: https://sedeelectronica.alzira.es/PortalCiudadano/tramites/tramite.do?formAction=btShow&t=3501
  En el mateix enllaç es trobarà tota la informació necessària per a presentar la sol·licitud.

  És necessari tindre un certificat digital de signatura electrònica de l'ACCV, FNMT o DNIe.

  DOCUMENTACIÓ
  La sol·licitud ha d'anar acompanyada dels documents següents:
  - Full d'autobaremació de mèrits del concurs, que s'ha d'omplir en el model disponible en la seu electrònica. La plantilla l'ha d'omplir cada aspirant i l'ha de guardar en format .xls en un fitxer guardat com NIF "+ COGNOMS I NOM". El fitxer .xls s'ha d'adjuntar a la sol·licitud. Els mèrits que no s'hi indiquen no es puntuaran (no corregible)
  - Justificació del pagament de la taxa per concurrència a proves selectives. El justificant s'ha de presentar amb la sol·licitud.
  En cas d'exempció, caldrà aportar el certificat del SEPE/SERVEF d'estar desocupat i no rebre cap prestació ni subsidi i l'informe de vida laboral (TGSS), d'un mes d'antiguitat, com a màxim, a l'inici de la data de presentació de sol·licituds. La reducció per ser personal del grup AP/E de carrera o fix d'aquest ajuntament la comprovarà d'ofici aquest ajuntament.

  En la web municipal es publicaran els enllaços actualitzats, així com un tutorial sobre la relació electrònica amb l'Ajuntament. https://www.youtube.com/watch?v=4APpgZLwbic&feature=youtu.be


 • Lloc de presentació

  Per registre electrònic d'aquest Ajuntament en el següent URL del tràmit: Participació en el procés de selecció en propietat d'una plaça d'auxiliar administratiu/iva pel sistema de concurs oposició lliure:
  https://sedeelectronica.alzira.es/PortalCiudadano/tramites/tramite.do?formAction=btShow&t=3501


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.alzira.es/alzira_vpm/index.php/es/noticias-rrhh-2/portada


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.