Detall

Agent de la Policia Local - CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL


 • Descripció

  Agent de la Policia Local - CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL


 • Organisme

  Moncada
  C/ Mayor, 63
  Tel:961390716
  Fax:961395663


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  d) Estar en possessió de la titulació acadèmica exigible a l'escala bàsica.
  e) Tindre, com a mínim, díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A2 que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  h) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques establides en aquest decret i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,58 metres les dones.


 • Taxa ordinària

  80,00 €


  Descripció de la taxa

  Els aspirants han de satisfer els drets d'examen quan presenten la sol·licitud mitjançant un ingrés bancari en qualsevol de les entitats bancàries següents: SABADELL-CAM (ES60 0081 0290 8200 0124 8526) i CAIXABANK (ES22 2100 7351 0822 0006 0652).
  La falta de justificació del pagament dels drets suposarà l'exclusió de la persona aspirant.


 • Places

  Nombre de places

  3

 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a sol·licitar participar en el procés selectiu s'han de dirigir a l'alcaldia de la corporació.
  Les sol·licituds s'han d'acompanyar de:
  - Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat.
  - Fotocòpia compulsada del permís de conduir.
  - Justificant de pagament dels drets d'examen.
  - Declaració expressa i formal redactada tal com apareix en les bases.


 • Lloc de presentació

  En el registre general d'entrada de l'ajuntament o en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  Les persones participants que presenten la sol·licitud en altres registres diferents als de l'Ajuntament de Moncada han de remetre'n una còpia, dins del termini de presentació de sol·licituds, al correu electrònic següent: personal@moncada.es


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.moncada.es/va/page/ofertes-docupacio


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar