Detall

Professor de Música, especialitat Clarinet.


 • Descripció

  Professor de Música, especialitat Clarinet.


 • Organisme

  Mancomunidad Intermunicipal del Alto Palancia
  Tel:964132740
  Fax:964132716


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a. Haver complit setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa o una altra que es puga establir per llei.
  b. Estar en possessió del títol exigit.
  c. Tindre la nacionalitat espanyola, ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea i, en el cas de persones estrangeres no comunitàries, tindre permís de treball i permís de residència legal a Espanya, en els termes establits en l'article 57 de l'EBEP i la LO 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social.
  d. Tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les funcions o tasques corresponents.
  e. No haver sigut separat/ada o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm, mitjançant un procediment disciplinari d'una administració pública o un òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat/ada per sentència ferma per a l'exercici de qualsevol funció pública o de les pròpies del cos, l'agrupació professional o l'escala objecte de la convocatòria. En el cas del personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir. Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en els mateixos termes i en el seu estat, l'accés a l'ocupació pública.
  f. Trobar-se en possessió del permís de conducció de la classe B en vigor i disposar d'un vehicle que li permeta efectuar els desplaçaments que comporte la seua funció.
  La pèrdua o suspensió sobrevinguda del permís de conduir no serà causa d'extinció de la relació laboral en el cas que el treballador/a acudisca puntualment al lloc de treball i als punts de prestació del servei o de realització de les activitats i comeses pròpies del lloc, per a la qual cosa empre els seus propis mitjans a costa seua.
  g. Haver abonat la taxa per a participar en el procés de selecció de l'activitat administrativa per a la tramitació de processos selectius de personal.
  e. No treballar en altres centres o formacions que facen incompatible el correcte desenvolupament del treball a l'Escola de la Mancomunitat.
  Els requisits establits en les bases s'han de reunir l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds, i s'han de mantindre en el moment de la realització i durant tot el temps de durada del contracte de treball.


 • Taxa ordinària

  16,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament s'ha de fer en l'entitat Bankia, ES2020386424516000001907, mitjançant una transferència o un ingrés bancari. En el concepte de la transferència o l'ingrés bancari ha de constar el nom de l'aspirant i el lloc al qual s'opta.
  Llevat que es tinga dret a exempció o bonificació fiscal de conformitat amb el que es disposa en l'article 7 de l'Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per Realització de l'Activitat Administrativa Tendent a la Tramitació de Processos Selectius de Personal.


 • Places

  Descripció de les places

  L'objecte de la convocatòria és establir les normes rectores del procés de formació d'una borsa d'ocupació temporal per a cobrir les necessitats de contractació de caràcter laboral i dedicació parcial de professorat de l'Escola de Música Comarcal de l'Alt Palància, en l'especialitat de Clarinet. La funció que s'ha d'exercir consisteix en l'ensenyament, la dinamització i les activitats annexes a l'Escola de Música Comarcal de l'Alt Palància, en l'especialitat de Clarinet.

  El professorat ha de prestar els seus serveis sense dret a cap compensació econòmica en concepte de desplaçament a qualsevol dels centres de treball en els quals es desenvolupa l'activitat de l'Escola de Música, i el transport fins al centre en que haja de prestar el servei serà a compte seu.
  Els centres en què es desenvolupa l'activitat són els següents:
  - Societats musicals d'Azuébar, Bejís, Castellnovo, Caudiel, Chóvar, Geldo, Jérica, Soneja i Sot de Ferrer.
  Els centres de treball de l'Escola de Música Comarcal podran variar en funció de les sol·licituds d'adhesió o separació de societats musicals a aquesta, acordades pels òrgans de govern de la Mancomunitat


  La durada de la jornada de treball es determinarà en el moment de la subscripció del contracte prenent en consideració l'alumnat inscrit per a cada especialitat en cadascun dels centres de treball en els quals es desenvolupa l'activitat formativa de l'Escola de Música Comarcal de l'Alt Palància. El nombre d'hores es podrà augmentar o reduir durant el desenvolupament del curs en funció de la matriculació de l'alumnat.


 • Documentació / Informació

  La instància per a prendre part en el procés de selecció es troba a la disposició dels aspirants en la seu electrònica de la Mancomunitat en el procediment específic habilitat a aquest efecte. En aquesta s'ha de fer constar que els/les aspirants reuneixen les condicions exigides en la base tercera i que accepten les bases d'aquesta convocatòria íntegrament, i s'han de dirigir al president de la Mancomunitat.
  La sol·licitud ha d'anar acompanyada de:
  a) Document d'identitat.
  b) Permís de conduir.
  c) Titulació exigida o, en defecte d'això, certificat del centre expedicionari i pagament de les taxes corresponents.
  d) Certificació acadèmica personal (expedient acadèmic).
  e) Els documents justificatius dels mèrits al·legats.
  f) Currículum en el qual s'expressen amb claredat i de manera ordenada els mèrits al·legats per la persona aspirant.
  g) Informe de vida laboral actualitzat.
  h) Justificant del pagament de la taxa establida per a poder participar en el procés de selecció o de tindre el dret a exempció o bonificació fiscal.
  i) Declaració responsable relativa al compliment del requisit de la base tercera, apartat h.
  j) Certificació vigent negativa, emesa pel Registre central d'antecedents penals, de no haver patit cap condemna per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.


 • Lloc de presentació

  En la seu electrònica de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Alt Palància (https://altopalancia.sedelectronica.es), exclusivament de manera electrònica, a l'empara del que disposa l'article 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, ja que es considera que els/les possibles aspirants gaudeixen de suficient capacitat tècnica, preparació i tenen els mitjans electrònics necessaris.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://altopalancia.sedelectronica.es/dossier.2.1


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar