Detall

Enginyer tècnic industrial


 • Descripció

  Enginyer tècnic industrial


 • Organisme

  Moncada
  C/ Mayor, 63
  Tel:961390716
  Fax:961395663


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  OBERT. 20 dies naturals, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Boletín Oficial del Estado núm. 290, de 03/12/2019.


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Titulació específica

  Enginyeria Tècnica Industrial, o bé, títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o la d'un estat membre de la Unió Europea, de conformitat amb el que s'estableix en l'art. 57 de l'RDL 5/2015, de 30 d'octubre, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques corresponents a la plaça que s'ha convocat.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) Estar en possessió del títol que s'exigeix.
  e) No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari, o acomiadament del mateix caràcter, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a exercir funcions similars a les que exercia en del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat.
  En cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat/ada o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  Els requisits establits en aquesta base s'han de reunir l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds.
  f) Estar en possessió del permís de circulació de la classe B.

  En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, cal estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació o la convalidació, si és el cas.


 • Taxa ordinària

  100,00 €


  Descripció de la taxa

  L'abonament s'ha d'ingressar en qualsevol de les següents entitats bancàries:
  - SABADELL-CAM (ES60 0081 0290 8200 0124 8526)
  - CAIXABANK (ES22 21007351 0822 0006 0652)


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  L'objecte de la convocatòria és la cobertura, com a personal funcionari de carrera, d'una plaça d'enginyer tècnic industrial, vacant en la plantilla de la corporació municipal i que figura inclosa en l'oferta d'ocupació pública per al 2018 (DOCV núm. 8472/2019).


 • Documentació / Informació

  Mitjançant el model d'instància facilitat a aquest efecte. Les sol·licituds s'han de presentar acompanyades de la còpia compulsada del DNI.
  Les instàncies s'han de dirigir a l'Alcaldia Presidència de l'Ajuntament de Moncada, i els/les aspirants hi han de manifestar:
  - La convocatòria corresponent al lloc que s'ha de cobrir.
  - Que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides en la convocatòria, referides sempre a la data d'expiració del termini de presentació d'instàncies.
  - Que accepten íntegrament i se sotmeten a les bases que regeixen la convocatòria.


 • Lloc de presentació

  En el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Moncada, en Registre SERES en seu electrònica i per qualsevol de les vies previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://moncada.sedipualba.es/default.aspx


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar