Detall

Agent de la Policia Local - CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL


 • Descripció

  Agent de la Policia Local - CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL


 • Organisme

  Benifaió
  Plaza Mayor, 15
  Tel:961781019
  Fax:961794138


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Obertura de termini

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Títol de Batxiller o Tècnic/a de Formació Professional


 • Requisits generals

  a. Tindre la nacionalitat espanyola.
  b. No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  c. No tindre antecedents penals.
  d. Estar en possessió de la titulació acadèmica exigible a l'escala bàsica.
  e. Tindre, com a mínim, díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa
  f. Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  g. Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A2 que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  h. No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques establides en aquest decret i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,58 metres les dones.


 • Taxa ordinària

  155,00 €


  Descripció de la taxa

  L'abonament de la taxa s'ha de fer en el compte IBAN ES67 2038 6109 2760 0002 1382 de l'Ajuntament de Benifaió. El no-abonament o l'abonament parcial dels drets d'examen determinarà l'exclusió de l'aspirant i aquesta incidència no es podrà esmenar.


 • Places

  Nombre de places

  5

  Descripció de les places

  L'objecte de la convocatòria és la cobertura de cinc places pertanyents a l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local, escala bàsica, categoria agent.
  Així mateix, s'hi inclouran les places addicionals de la Policia Local derivades de la jubilació sempre que es produïsca l'any 2019.


 • Documentació / Informació

  Les persones interessades han de sol·licitar, per mitjà d'una instància, segons el model de l'annex V, dirigida a la Sr. Alcaldessa de l'Ajuntament de Benifaió.
  Les instàncies han d'anar acompanyades de:
  a) Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat.
  b) Fotocòpia compulsada de permisos de conducció.
  c) Fotocòpia compulsada de la titulació exigida.
  d) Certificat mèdic oficial, expedit per un facultatiu competent en què ha de constar expressament la seua capacitat per a concórrer a les proves físiques exigides per a l'accés a la categoria d'agent de Policia Local, conformement al que s'estableix en l'annex II, apartat A, de l'ORDRE de 23 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques.


 • Lloc de presentació

  Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Benifaió o de la manera que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://benifaio.sedelectronica.es/board/9753e838-f59b-11de-b600-00237da12c6a/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.