Detall

Cap de secció de Cirurgia Cardiovascular - Dept. LA FE (núm. plaça 27939)


 • Descripció

  Cap de secció de Cirurgia Cardiovascular - Dept. LA FE (núm. plaça 27939)


 • Organisme

  Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
  C/ MISSER MASCÓ, 31-33 46010 València


 • Etapa Actual

  Concurs : (Nomenament de la comissió de valoració)

 • Procés selectiu

  CONCURS ESPECÍFIC DE MÈRITS


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Titulació específica

  Títol de llicenciatura o grau en Medicina i tindre el corresponent títol de metge especialista, expedit homologat i convalidat pel Ministeri d'Educació, i acreditar almenys el grau II de carrera professional en la categoria i, si escau, l'especialitat.


 • Requisits especifics

  - Els aspirants que opten a les places d'Anàlisis Clíniques han de tindre el títol de llicenciat o doctor en Medicina, Farmàcia, Química, Bioquímica o Biologia, i el títol d'especialista en Anàlisis Clíniques expedit, homologat i convalidat pel Ministeri d'Educació.
  - El personal que opte a les places amb l'especialitat de Farmàcia Hospitalària ha de tindre el títol de llicenciat o doctor en Farmàcia i el títol de Farmacèutic Especialista en Farmàcia Hospitalària expedit, homologat i convalidat pel Ministeri d'Educació.
  - Respecte de les direccions de trasplantaments, la provisió de les places serà conforme al Reial decret 1.723/2012, de 28 de desembre, així com al Reial decret llei 9/2014, de 5 de juliol, que va ampliar les funcions professionals
  - Els aspirants que opten a les places de cap de servei d'Urgència Hospitalària han de tindre el títol de llicenciatura o grau en Medicina, i tindre plaça en propietat en la categoria a la qual concursen. Tot això, de conformitat amb el que preveu el Decret 148/2002, de 10 de setembre, del Consell, pel qual es crea la categoria de metge d'urgència hospitalària en l'àmbit de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat (DOGV núm. 4336, de 16 de setembre de 2002).
  - La provisió de les places de cap de metge d'unitats de curta estada i d'unitats d'hospitalització a domicili es regirà pel Decret 191/1998, de 30 de novembre, del Consell, pel qual es creen les categories de metge d'unitats de curta estada i d'unitats d'hospitalització a domicili, les categories professionals de les quals es van incorporar a l'Estatut jurídic de personal mèdic com a facultatius d'unitat mèdica de curta estada i metge d'unitat d'hospitalització a domicili, per mitjà de l'Acord de 25 de juliol de 2000, del Consell de la GV (DOGV de 4.8.2000)
  - La provisió de places de cap de Documentació Clínica i Admissió s'ha d'ajustar a la regulació autonòmica de la categoria, que s'inicia en el Decret 122/1988, de 29 de juliol, del Consell de la GV (DOGV núm. 883, d'11.8.1988) i la seua Ordre d'1 d'abril de 1993 (DOGV de 10.5.1993).


 • Requisits generals

  1. La provisió de les places de cap de servei i de secció de personal facultatiu es realitzarà mitjançant un concurs de mèrits, en el qual podran participar els/les facultatiu/ives amb nomenament com a personal estatutari fix que tinguen plaça en la categoria i, si escau, l'especialitat a la qual es concurse en les institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut, així com personal funcionari de carrera o personal laboral fix seleccionat en processos selectius de les administracions públiques, que preste serveis en centres sanitaris de titularitat pública.
  2. Requisits exigits.
  a) Tindre la nacionalitat espanyola o d'algun dels estats membres de la Unió Europea, o reunir algun dels requisits establits en l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic respecte de l'accés a l'ocupació pública de nacionals d'altres estats.
  b) Tindre la titulació corresponent.
  Tindre el títol de llicenciatura o grau en Medicina i el corresponent títol de metge especialista, expedit homologat i convalidat pel Ministeri d'Educació, i acreditar almenys el grau II de carrera professional en la categoria i, si escau, l'especialitat.
  c) Tindre la capacitat funcional necessària per a l'exercici de les funcions que es deriven del nomenament corresponent.
  d) No haver sigut separat del servei, mitjançant un expedient disciplinari, en qualsevol servei de salut o administració pública en els sis anys anteriors a la convocatòria, ni trobar-se inhabilitat, amb caràcter ferm, per a l'exercici de funcions públiques ni, si escau, per a la professió corresponent.
  e) No superar l'edat de jubilació.


 • Documentació / Informació

  Les persones que vulguen participar en el concurs han d'aportar l'oportuna sol·licitud d'acord amb el model que figura com a annex II a aquesta convocatòria.

  Juntament amb la instància, els concursants han d'aportar els documents següents en format digital: CD, llapis USB o pendrive de memòria, que s'ha d'introduir en un sobre blanc engrapat a la instància, tancat, i amb la indicació del nom, els cognoms i la referència del concurs i la plaça a què opta:
  a) Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat.
  b) Fotocòpia compulsada del títol de l'especialitat.
  c) Currículum professional en què consten els mèrits valorables, de conformitat amb el barem establit en l'annex III de la convocatòria, i la documentació acreditativa d'aquests.
  En relació amb els treballs i les publicacions científiques, se'n podrà aportar una fotocòpia sempre que s'especifique la ressenya de la publicació o la certificació acreditativa del centre o la institució organitzadora, en cas que es tracte d'aportacions a reunions científiques que no s'hagen publicat.
  - La Comissió de Valoració podrà requerir les persones interessades per a aportar document original o la fotocòpia compulsada, o qualsevol tipus d'aclariment que es plantege sobre la documentació presentada, i aquestes estaran obligades a facilitar-li-la. En cas que el requeriment no siga atés, no es valorarà el mèrit corresponent.
  - Pel que respecta als mèrits al·legats, es valoraran els realitzats referits al dia de la publicació d'aquesta resolució en el DOGV.
  d) Projecte tècnic relacionat amb la gestió de la unitat assistencial a la qual opta.


 • Lloc de presentació

  Unitats de registre de les direccions territorials de la Conselleria de Sanitat Universal i salut Pública en:

  Alacant (c/ Girona, núm. 26)
  Castelló de la Plana (pl. Hort dels Corders, núm. 12)
  València (Gran Via Ferran el Catòlic, núm. 74)
  i Gerència d'Àrea d'Alcoi (plaça d'Espanya, núm. 2)

  Així mateix, també mitjançant qualsevol de les formes previstes en l'article 30 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i DD única, per a la qual cosa cal fer constar de manera expressa i concreta la plaça a la qual es desitja optar.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.san.gva.es/web/dgrhs/convocatoria-provision


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar