Detall

Administratiu/iva


 • Descripció

  Administratiu/iva


 • Organisme

  Castelló de Rugat
  Plaça Constitucio, 7
  Tel:962883010
  Fax:962814040


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT. 20 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Boletín Oficial del Estado núm. 298, de 12/12/2019.


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Titulació

  Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola o d'un estat membre de la Unió Europea o d'algun estat al qual siga aplicable la llibertat de circulació de treballadors. Independentment de la seua nacionalitat, el cònjuge de les i els espanyols i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea i, quan així ho preveja el corresponent tractat, el cònjuge dels nacionals d'algun estat en què siga aplicable la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret.
  Així mateix i amb les mateixes condicions que els cònjuges, hi poden participar les persones descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat que visquen a costa seua.
  - Tindre complits setze anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - Estar en possessió del títol exigit o en condicions d'obtindre'l perquè ja s'han abonat els drets per a l'expedició.
  En qualsevol cas, l'equivalència de titulacions l'ha d'aportar la persona que participe en aquesta convocatòria per mitjà d'una certificació expedida a aquest efecte per l'administració competent en cada cas. En cas de titulacions expedides en l'estranger, cal estar en possessió de la corresponent credencial d'homologació.
  - Tindre la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques pròpies de l'escala d'administració general, subescala administrativa.
  - No haver sigut separat, per mitjà d'un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics, per resolució judicial, per a l'accés a cossos o escales funcionarials.
  En el cas que siga nacional d'un altre estat, a més, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  - Estar en possessió del certificat de nivell C1 de coneixements de valencià o de qualsevol dels certificats equivalents, segons el que estableix l'Ordre 7/2017, de 2 de març de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, el personal examinador i l'homologació
  i validació altres títols i certificats. Els certificats equivalents es detallen en l'annex II de l'ordre esmentada i, entre els quals, es troba el certificat de grau mitjà de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
  Tots els requisits enumerats en els apartats anteriors s'han de reunir el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds i s'han de mantindre fins al moment de la presa de possessió en l'escala a la qual s'aspira.


 • Taxa ordinària

  25,00 €


  Descripció de la taxa

  L'ingrés s'ha d'efectuar en el compte que té obert aquest ajuntament: ES03 2100 5976 6302 0000 1793.
  La taxa per drets d'examen podrà tindre les bonificacions previstes en l'ordenança fiscal indicada. No serà procedent la devolució dels drets d'examen en els supòsits d'exclusió de les proves selectives per causes imputables a l'interessat.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Aquesta plaça es troba inclosa en l'oferta d'ocupació pública de l'ajuntament de l'any 2018, aprovada mitjançant un acord de la Junta de Govern Local.


 • Documentació / Informació

  El model de sol·licitud de participació està publicat com a annex II en la convocatòria.
  S'ha d'acompanyar la sol·licitud dels documents següents:
  a) Fotocòpia degudament compulsada del document nacional d'identitat. Els nacionals d'altres estats han de presentar la fotocòpia del passaport o del número d'identitat estranger en què s'acredite la seua nacionalitat.
  b) Fotocòpia degudament compulsada del títol acadèmic exigit per a l'ingrés o de la justificació acreditativa d'haver-lo sol·licitat i abonat els corresponents drets per a l'expedició; en aquest cas, s'ha d'aportar, a més, la fotocòpia de certificació acadèmica en què figuren totes les matèries cursades i conste expressament que ha finalitzat els estudis conduents a l'obtenció del títol. En cas de titulacions obtingudes en l'estranger, ha d'estar en possessió de la corresponent credencial d'homologació.
  c) Les persones aspirants amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 per 100 han de presentar una fotocòpia del certificat acreditatiu d'aquesta condició, en vigor, expedit per l'òrgan competent.
  d) Acreditació dels mèrits valorables en fase de concurs que s'al·leguen en sobre a banda i tancat i degudament identificat amb el nom i cognoms de l'interessat i el procés selectiu al qual concorre. Perquè es tinga en compte, ha de ser original o fotocòpia degudament compulsada.
  No s'admetrà cap documentació acreditativa de mèrits que es presente una vegada haja conclòs el termini de presentació d'instàncies.
  e) Justificant de pagament dels drets d'examen, segons l'ordenança municipal vigent en el moment de la convocatòria.
  f) Certificat de nivell C1 de coneixement de valencià o equivalent.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament de Castelló de Rugat o en les formes establides en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  Les sol·licituds que es presenten a través de les oficines de Correus han d'anar en sobre obert, per a ser datades i segellades pel personal funcionari de Correus abans de ser certificades.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.castelloderugat.es/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar