Detall

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN TERMES I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC. EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (*ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU *CORRECIÓN D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

Agent de la Policia Local. CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL


 • Descripció

  Agent de la Policia Local. CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL


 • Organisme

  Agost
  Plaça d'Espanya, 1
  Tel:965691043
  Fax:965691978


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  1. Tindre la nacionalitat espanyola.
  2. No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  3. No tindre antecedents penals.
  4. Estar en possessió de la titulació acadèmica exigible a l'escala bàsica.
  5. Tindre, com a mínim, díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  6. Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  7. Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A2 que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  8. No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques establides en el Decret 180/2018, de 5 d'octubre, i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.


 • Taxa ordinària

  59,00 €


  Descripció de la taxa

  Els aspirants han de satisfer els drets d'examen quan presenten la sol·licitud mitjançant un justificant d'ingrés en el compte. (Vegeu la instància)


 • Places

  Nombre de places

  2

 • Documentació / Informació

  Els interessats a participar en la selecció han de sol·licitar-ho mitjançant una sol·licitud dirigida al Sr. Alcalde President.

  En el moment de la sol·licitud, els aspirants han de presentar una declaració expressa i formal del fet que reuneixen tots i cada un dels requisits de la convocatòria referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds, que han d'acreditar posteriorment en el cas que siguen seleccionats.

  Les instàncies han d'anar acompanyades de:
  - Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat.
  - Fotocòpia compulsada de la titulació exigida en la convocatòria.
  - La documentació original i/o compulsada dels mèrits al·legats valorables en la fase de concurs. No es tindrà en compte cap mèrit que no s'acredite en aquest moment.
  En les oficines municipals i en la seu electrònica de l'Ajuntament (agost.sedelectronica.es), es posa a la vostra disposició la instància normalitzada que inclou l'autoliquidació de la taxa amb els números de compte on efectuar l'ingrés.


 • Lloc de presentació

  En el registre general d'entrada de l'ajuntament o en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://agost.sedelectronica.es/board


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar