Detall

Agent de policia local. CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL


 • Descripció

  Agent de policia local. CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL


 • Organisme

  Piles
  Plaza Padre Pons, 2
  Tel:962831762
  Fax:962831711


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Correcció d'errors [bases])

 • Termini

  PENDENT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  d) Estar en possessió de la titulació acadèmica exigible a l'escala bàsica.
  e) Tindre, com a mínim, díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A2 que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  h) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques establides en aquest decret i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,58 metres les dones.
  Tots els requisits s'han de referir dia en què finalitze el termini de presentació d'instàncies i s'han de mantindre durant tot el procés selectiu.


 • Taxa ordinària

  90,00 €


  Descripció de la taxa

  Els drets d'examen s'han d'ingressar en el compte corrent de CAIXABANK ES88-2100-5112-5602-0000-9856.
  En el document d'ingrés o transferència, s'ha de fer constar: "Agent policia local" i nom de l'aspirant. El pagament de la taxa s'ha de justificar mitjançant un original o fotocòpia compulsada del document que acredite haver ingressat els drets d'examen. La falta de pagament dels drets d'examen o la realització d'aquest fora del termini de presentació d'instàncies determinarà l'exclusió de la persona aspirant.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS / DESCOMPTES
  Es concedirà una bonificació del 90 % de la tarifa de la taxa als opositors o aspirants que en troben en servei actiu a l'Ajuntament de Piles i es presenten a aquest procediment.


 • Places

  Nombre de places

  7

 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a sol·licitar participar en aquesta convocatòria s'han de dirigir al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament de Piles.
  En les instàncies per a prendre part en les proves selectives s'ha d'incloure una manifestació expressa del fet que l'aspirant reuneix tots i cada un dels requisits exigits en les bases en la data de finalització del termini de presentació d'instàncies, requisits que s'han d'acreditar posteriorment en el cas de ser seleccionats. Així mateix, s'han d'unir a la instància els documents següents:
  A) Justificant de pagament dels drets d'examen.
  b) Còpia degudament compulsada de la titulació requerida.
  c) Fotocòpia del document nacional d'identitat degudament compulsat.
  d) Documentació acreditativa dels mèrits que s'al·leguen degudament compulsats, i que hagen de servir de base per a l'aplicació del barem del concurs. No es valorarà cap mèrit que no es justifique degudament ni es tindrà en compte cap mèrit que no s'acredite durant el termini de presentació d'instàncies.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament o en la forma prevista en l'article 16 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.piles.es/ca/portada


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar