Detall

Agent de Policia Local. CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL


 • Descripció

  Agent de Policia Local. CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL


 • Organisme

  Xixona/Jijona
  Avda. Constitución, 6
  Tel:965610300
  Fax:965612115


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  d) Estar en possessió de la titulació acadèmica exigible a l'escala bàsica: títol de Batxiller o Tècnic, o equivalent.
  e) Tindre, com a mínim, díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A2 que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  h) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques establides en el Decret 180/2018, de 5 d'octubre, i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,58 metres les dones.


 • Taxa ordinària

  14,00 €


  Descripció de la taxa

  L'autoliquidació la facilitarà l'Oficina d'Atenció al Ciutadà d'aquest Ajuntament (oac@xixona.es).


 • Places

  Nombre de places

  2

 • Documentació / Informació

  Les persones que vulguen participar en aquest procés selectiu ho han de sol·licitar en una instància dirigida a la Sra. Alcaldessa Presidenta de l'Ajuntament de Xixona, en la qual han de manifestar, sota la seua responsabilitat, que reuneixen tots i cada un dels requisits exigits en la BASE SEGONA, referits a la data d'expiració del termini de presentació de les sol·licituds, la qual cosa han d'acreditar posteriorment en el cas que siguen seleccionades. El model d'instància i informació sobre aquesta convocatòria s'ha de sol·licitar en el respectiu Ajuntament de Xixona.

  A la instància s'ha d'adjuntar la documentació següent:
  1. DNI.
  2. Titulació acadèmica exigida.
  3. Resguard justificatiu d'haver pagat els drets d'examen. En el moment de presentar la sol·licitud, s'hi ha d'adjuntar el resguard d'haver ingressat en les arques municipals la taxa per drets d'examen, o l'acreditació de l'exempció d'aquesta.
  La taxa s'ha d'abonar d'acord amb el que disposa l'Ordenança fiscal reguladora i l'altra normativa vigent.
  L'autoliquidació la facilitarà l'Oficina d'Atenció al Ciutadà d'aquest Ajuntament (oac@xixona.es)


 • Lloc de presentació

  Oficina d'Atenció al Ciutadà (c/ Alcoi, núm. 12, Xixona), en horari de 9 a 14 hores en dies laborables, a través de la seu electrònica https://sede.xixona.es, o per qualsevol dels mitjans establits en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.xixona.es/es-ES


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar