Detall

Agent de la Policia Local.


 • Descripció

  Agent de la Policia Local.


 • Organisme

  Xixona/Jijona
  Avda. Constitución, 6
  Tel:965610300
  Fax:965612115


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Correcció d'errors [nou termini])

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  TORN LLIURE
  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,58 metres les dones.
  c) No trobar-se inhabilitat o inhabilitada per a l'exercici de les funcions públiques per sentència ferma ni estar separat del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  d) No tindre antecedents penals.
  e) Estar en possessió del títol de Batxiller, tècnic o equivalent, d'acord amb la legislació bàsica de l'estat, o tindre complides les condicions per a obtindre'l, en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  f) Tindre, com a mínim, díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  g) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  h) Estar en possessió dels permisos de conducció de les classes B i A2, regulats en el Reglament general de conductors (Reial decret 818/2009, de 8 de maig).
  i) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques establits mitjançant la disposició reglamentària del titular del departament del Consell amb competència en matèria de seguretat. En cap cas, aquests quadres d'exclusions mèdiques podran suposar una discriminació de les persones amb diabetis, VIH ni qualsevol altra malaltia immunològica no asimptomàtica, sempre que aquestes malalties no impossibiliten l'exercici del lloc de treball.


 • Taxa ordinària

  14,00 €


  Descripció de la taxa

  L'autoliquidació la facilitarà l'Oficina d'Atenció al Ciutadà d'aquest Ajuntament (oac@xixona.es).


 • Places

  Nombre de places

  5

  Descripció de les places

  - Torn lliure: 3 places
  - Torn de mobilitat: 2 places
  Si la plaça que s'ha de proveir pel torn de mobilitat no resulta coberta, s'acumularà a les del torn lliure.


 • Documentació / Informació

  Qui vulga participar en aquest procés selectiu, ho ha de sol·licitar en una instància dirigida a la Sra. Alcaldessa Presidenta de l'Ajuntament de Xixona. El model d'instància i informació sobre aquesta convocatòria s'ha de sol·licitar en el respectiu Ajuntament de Xixona.

  A la instància s'ha d'adjuntar la documentació següent:
  1. DNI.
  2. Titulació acadèmica exigida.
  3. Resguard justificatiu d'haver pagat els drets d'examen. En el moment de presentar la sol·licitud, s'hi ha d'adjuntar el resguard d'haver ingressat en les arques municipals la taxa per drets d'examen, o l'acreditació de l'exempció d'aquesta.
  La taxa s'ha d'abonar d'acord amb el que disposa l'Ordenança fiscal reguladora i l'altra normativa vigent.
  L'autoliquidació la facilitarà l'Oficina d'Atenció al Ciutadà d'aquest Ajuntament (oac@xixona.es).


 • Lloc de presentació

  Oficina d'Atenció al Ciutadà (c/ Alcoi, núm. 12, Xixona), en horari de 9 a 14 hores en dies laborables, a través de la seu electrònica https://sede.xixona.es, o per qualsevol dels mitjans establits en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.xixona.es/es-ES


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar