Detall

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Agent de policia local. CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ


 • Descripció

  Agent de policia local. CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ


 • Organisme

  Sant Joan d'Alacant
  Plaza de España, 1
  Tel:965653245
  Fax:965940888


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Ampliació de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre nacionalitat espanyola.
  b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  d) Estar en possessió de la titulació acadèmica exigible a l'escala bàsica (títol de Batxillerat o tècnic, o equivalent, o complir les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. L'equivalència l'ha d'aportar l'aspirant).
  e) Tindre, com a mínim, díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A2 que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  h) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques establides en la normativa d'aplicació als cossos de policia local de la Comunitat Valenciana, i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,58 metres les dones.


 • Places

  Nombre de places

  3

 • Documentació / Informació

  Per a participar en el procés selectiu, els aspirants han d'omplir degudament els models d'instància que es facilitaran en les dependències de l'entitat local i es publicaran en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament en la pàgina web https://santjoandalacant.sedelectronica.es/

  Les instàncies han d'anar signades per l'aspirant i s'han de dirigir al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant, acompanyades dels documents següents:
  - Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat.
  - Fotocòpia compulsada del títol exigit i/o l'equivalència.
  - Certificat mèdic oficial en el qual es faça constar expressament la seua capacitat per a concórrer a les proves físiques exigides per a l'accés a la categoria d'agent, així com que no es troben impedits o incapacitats per a l'accés a la funció pública, de conformitat amb la normativa aplicable.


 • Lloc de presentació

  Les instàncies s'han de presentar amb l'aportació dels documents exigits en el Registre General de l'Ajuntament (plaça de l'Església, 2, de Sant Joan d'Alacant 03550), telemàticament a través de la seu electrònica (https://santjoandalacant.sedelectronica.es), o en qualsevol de les formes que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://santjoandalacant.sedelectronica.es/?x=EEvolLUsfXZ6OT8nd5fsmQ


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar