Detall

Agent de la Policia Local


 • Descripció

  Agent de la Policia Local


 • Organisme

  Requena
  Plaza Consistorial, 1
  Tel:962301400
  Fax:962303553


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Ampliació de places

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Títol de Batxiller o Tècnic/a de Formació Professional


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Tindre una estatura mínima d'1,65 metres els homes i d'1,58 metres les dones, d'acord amb el que preveu la disposició transitòria tercera del Decret 153/2019, de 12 de juliol, del Consell, pel qual s'estableixen les bases i els criteris generals per a la selecció, promoció i mobilitat de totes les escales i categories dels cossos de la Policia Local de la Comunitat Valenciana.
  c) No trobar-se inhabilitat o inhabilitada per a l'exercici de les funcions públiques per sentència ferma ni estar separat del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  d) No tindre antecedents penals.
  e) Estar en possessió del títol exigit en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  f) Tindre, com a mínim, díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  g) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  h) Estar en possessió dels permisos de conducció de les classes B i A2, regulats en el Reglament general de conductors (Reial decret 818/2009, de 8 de maig).
  i) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques establits mitjançant la disposició reglamentària del titular del departament del Consell amb competència en matèria de seguretat. En cap cas, aquests quadres d'exclusions mèdiques podran suposar una discriminació de les persones amb diabetis, VIH ni qualsevol altra malaltia immunològica no asimptomàtica, sempre que aquestes malalties no impossibiliten l'exercici del lloc de treball.


 • Taxa ordinària

  150,00 €


  Descripció de la taxa

  La taxa s'ha de realitzar a través de l'enllaç següent https:
  //autoliquidaciones.requena.es/AutoliquidacionesWeb/autoliquidacion.jsp?tipo=375.


 • Places

  Nombre de places

  10

  Descripció de les places

  De les places convocades, 3 seran proveïdes mitjançant oposició per torn lliure, i 2, mitjançant concurs, per torn de mobilitat.
  El nombre de places convocades en torn lliure podrà augmentar-se amb les vacants que es produïsquen fins que concloga el procés selectiu, amb la prèvia inclusió d'aquestes en la corresponent oferta d'ocupació pública.
  Si les places oferides pel torn de mobilitat no es cobreixen per aquest torn, s'incrementaran les que hagen de ser proveïdes pel torn lliure.
  En aquesta convocatòria s'estableix una reserva del 30 per 100 del total de les places convocades per a la seua cobertura per dones.


 • Documentació / Informació


  Les instàncies per a sol·licitar la participació en el procés selectiu s'han de dirigir al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament.
  S'ha d'utilitzar la instància model que es facilite en el SAT, i que es publique en la pàgina web de l'Ajuntament.
  Les sol·licituds també es podran presentar a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Requena:http://www.requena.es/, tràmit "Presentació d'instància general", per a la qual cosa cal adjuntar la instància model que es publique a aquest efecte en la pàgina web.

  Les instàncies han d'anar acompanyades de:
  a) Còpia simple del DNI.
  b) Justificant de pagament dels drets d'examen.


 • Lloc de presentació

  - En l'Oficina d'Atenció i Tramitació al Ciutadà, o en la forma prevista en l'article 16 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  - Les persones aspirants que presenten la sol·licitud en altres registres diferents dels de l'Ajuntament de Requena han de remetre'n una còpia, dins del termini de presentació de sol·licituds, al correu electrònic següent: recursoshumanos@requena.es.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.requena.es/ofertasempleo


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar