Detall

Agent de la Policia Local - CONSOLIDACIÓ


 • Descripció

  Agent de la Policia Local - CONSOLIDACIÓ


 • Organisme

  La Pobla de Vallbona
  Avinguda de Colom, 93
  Tel:962760050
  Fax:962760026


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases)

 • Termini

  PENDENT. 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Titulació

  Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  d) Estar en possessió del títol exigit o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  e) Tindre, com a mínim, díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A2 que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  h) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca el compliment de les funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques establides reglamentàriament, així com tindre una altura mínima d'1,65 metres els homes i 1,58 metres les dones.
  i) Qualssevol altres requisits específics d'accés relacionats amb les funcions i les tasques que s'exerciran que es determinen reglamentàriament.


 • Taxa ordinària

  30,00 €


  Descripció de la taxa

  S'exigirà en règim d'autoliquidació i cal fer l'ingrés corresponent en qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores: Bankia (caixers), BBVA, Caja Mar, Banco Santander S.A, Kutxabank, Banco Popular Español, Caja Popular, Banc de Sabadell, Caixabank, Ibercaja Banco, o bé en l'Oficina Ajunta't a través de targeta de crèdit.
  No s'admetrà una altra forma de pagament dels drets d'examen.
  L'imprés d'autoliquidació el facilitarà l'Oficina Ajunta't presencialment o sol·licitant-lo per correu electrònic dirigit a recaudacion@lapobladevallbona.es


 • Places

  Nombre de places

  13

  Descripció de les places

  L'objecte de la convocatòria és la selecció de tretze places d'agent de la policia local de l'escala de l'administració especial, subescala: serveis especials, classe: policia local i els seus auxiliars, escala bàsica, subgrup C1, que figuren incloses en l'OOP extraordinària 2018, en el marc d'un procés per a la consolidació d'ocupació temporal.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies de participació s'han d'ajustar al model normalitzat que s'indica en la convocatòria, mitjançant les quals es prendrà part en la convocatòria, i s'han de dirigir al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona, i es facilitaran en les oficines municipals de l'Ajuntament, o bé es podran imprimir des de la pàgina web municipal www.lapobladevallbona.es.
  Juntament amb la instància, que s'haurà de presentar per duplicat, s'ha de presentar el resguard acreditatiu de l'abonament de la taxa.


 • Lloc de presentació

  Preferentment, per la seu electrònica de l'ajuntament o en el Registre d'Entrada, situat a l'avinguda Colom, núm. 93, o en qualsevol de les formes que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).
  Si es presenta per algun dels mitjans previstos en l'article 16.4 de l'LPACAP, les persones aspirants han de remetre un correu electrònic a personal@lapobladevallbona.es, amb el qual comunicaran la presentació, i caldrà adjuntar una còpia de la instància registrada i segellada per l'organisme corresponent.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.lapobladevallbona.es/va/inici/


 • Seguiment
  • Fase: Convocatòria

  • Nova Etapa: (Bases)

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar