Detalle Empleo Publico

Convocatòria de proves selectives d'accés al cos superior de gestió en fisioteràpia de l'Administració de la Generalitat, A2-20, sector administració especial, convocatòria 39/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional.

Codi SIA: 3022376
Codi GUC: 72384
Organisme: Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
Etapa actual: Lloc i hora de presa de possessió
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Oposició
Prova: Concurs oposició
Titulacions: Titulació universitària de grau (subgrup 2)
Titulació específica: Títol de diplomatura en Fisioteràpia o bé un títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos, o complir les condicions per a obtindre'l abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposar del certificat que ho acredite.
Grup: A2
Nº Places totals: 20

Places

Descripció de places:

Llocs corresponents a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2017: - Torn lliure: 19 llocs. - Reserva diversitat funcional: 1 lloc.

Requisits

Per a l'admissió a aquestes proves selectives, caldrà complir els requisits següents: 1. Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola o d'un estat membre de la Unió Europea, o d'algun estat al qual siga aplicable la llibertat de circulació de treballadors. Independentment de la seua nacionalitat, el cònjuge de les i els espanyols i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, i quan així ho preveja el corresponent tractat, el cònjuge dels nacionals d'algun estat en què siga aplicable la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret. Així mateix i amb les mateixes condicions que els cònjuges, hi poden participar els seus descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat que visquen a costa seua. Els nacionals del Regne Unit podran participar en el present procés selectiu sempre que la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds siga anterior a la data de retirada efectiva del Regne Unit com estat membre de la Unió Europea. 2. Edat: tindre 16 anys i no haver arribat a l'edat de jubilació. 3. Estar en possessió del títol de diplomatura en Fisioteràpia, o bé, d'un títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos o complir les condicions per a obtindre'l abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposar del certificat que ho acredite. Les persones aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger han d'acreditar que estan en possessió de la corresponent credencial d'homologació o, si escau, del certificat d'equivalència corresponent. Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que hagen obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret de la Unió Europea. 4. Capacitat: tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les corresponents funcions o tasques. 5. Habilitació: no haver sigut separada o separat, o que s'haja revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm, per mitjà de procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni estar inhabilitat per sentència ferma per a exercir qualsevol funció pública o de les pròpies de l'escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir. Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en els mateixos termes i en el seu estat, l'accés a l'ocupació pública. 6. Podran optar als llocs reservats per a persones amb diversitat funcional les persones aspirants que complisquen els requisits anteriors, tinguen una diversitat funcional de grau igual o superior al 33 % i que ho formulen expressament en la sol·licitud de participació seguint les instruccions establides en la base 4.4. Les condicions per a l'admissió a aquestes proves s'han de reunir en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantindre's durant tot el procés selectiu fins al moment de presa de possessió. L'administració podrà requerir, en qualsevol moment, les persones aspirants perquè acrediten el compliment dels requisits exigits per a la seua participació, així com, la veracitat de qualsevol dels documents que hagen d'aportar en aquest procés selectiu. Si els requisits no foren acreditats o els documents no foren aportats, en el termini dels 10 dies hàbils següents a la notificació del requeriment, la persona aspirant podrà quedar exclosa del procés selectiu. No podrà participar en aquest procediment selectiu el personal que ja tinga la condició de funcionari de carrera del cos objecte d'aquesta convocatòria.

Etapa actual:

Lloc i hora de presa de possessió

Publicació

Llistat d'etapes

Etapa actual: Lloc i hora de presa de possessió

Data de publicació: 08-02-2023

Adjudicació de destinacions i data de cessament/presa de possessió. Termini de recurs

Data de publicació: 02-02-2023

Nomenament

Data de publicació: 02-02-2023

Llista provisional d'adjudicacions. Termini de reclamacions

Data de publicació: 03-01-2023

Correcció d'errors (places disponibles)

Data de publicació: 26-12-2022

Informació d'interés

Data de publicació: 21-12-2022

Acte elecció de destinació

Data de publicació: 19-12-2022

Places disponibles

Data de publicació: 19-12-2022

Llista definitiva d'aprovats. Termini de presentació de documents

Data de publicació: 21-10-2022

Puntuació final (fases d'oposició i concurs). Pendent de publicació en DOGV. Termini de recurs

Data de publicació: 31-05-2022

Puntuació de fase de concurs. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 29-04-2022

Llista definitiva d'aprovats. Termini de presentació de documents.

Data de publicació: 09-02-2022

Consulta per internet de notes amb DNI

Data de publicació: 09-02-2022

Qüestionari de l'exercici

Data de publicació: 30-11-2021

Assignació aules i informació COVID

Data de publicació: 17-11-2021

Acord del tribunal pel qual es determina la data del 2n exercici

Data de publicació: 29-10-2021

Llistat provisional d'aprovats 1r exercici.

Data de publicació: 28-06-2021

Plantilla de respostes del 1r exercici

Data de publicació: 14-06-2021

Convocatòria Exercici COVID

Data de publicació: 25-05-2021

Plantilla de respostes del 1r exercici

Data de publicació: 26-04-2021

Assignació aules i informació COVID

Data de publicació: 09-04-2021

Llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses

Data de publicació: 26-03-2021

Canvi en el tribunal

Data de publicació: 25-02-2021

Nomenament de tribunal

Data de publicació: 30-11-2020

Nomenament de la comissió de selecció.

Data de publicació: 30-11-2020

Represa termini d'al·legacions llestes provisionals.

Data de publicació: 29-05-2020

Llista provisional admesos/exclosos. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 12-03-2020

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 12-12-2019

Tornar al llistat d'etapes

Lloc i hora de presa de possessió

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.