Detall

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN TERMES I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC. EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (*ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU *CORRECIÓN D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

Cos d'inspectors d'educació - procediment selectiu d'accés


 • Descripció

  Cos d'inspectors d'educació - procediment selectiu d'accés


 • Organisme

  Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  AV. CAMPANAR, 32 46015 València


 • Etapa Actual

  Oposició : (Convocatòria realització prova de coneixement dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana)

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A - Doctorat, llicenciatura, enginyeria, arquitectura o equivalent


 • Titulació específica

  Títol de doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte o grau corresponent, o títol equivalent.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea, o nacional d'algun estat al qual siga aplicable la Directiva 2004/38/CE, del Parlament Europeu, sobre la lliure circulació de treballadors.
  A més han d'acreditar el compliment d'aquest requisit els cònjuges; descendents i descendents del cònjuge respecte de les persones que complisquen el que estableix aquest punt.

  b) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.

  c) Estar en possessió del títol de doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte o grau corresponent, o d'un títol equivalent.
  En el cas que la titulació s'haja obtingut a l'estranger, s'ha d'haver obtingut la corresponent declaració d'equivalència de conformitat amb el que estableix el Reial decret 967/2014.

  d) Pertànyer a algun dels cossos que integren la funció pública docent no universitària.

  e) Acreditar una antiguitat mínima de deu anys com a personal funcionari de carrera en algun dels cossos que integren la funció pública docent no universitària, dels quals, almenys sis han de ser d'experiència docent, segons el que estableix l'art. 24.2 del Decret 80/2017, de 23 de juny, del Consell, pel qual es regula l'actuació, el funcionament i l'organització de la inspecció d'educació de la Comunitat Valenciana.

  f) Tindre la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques, per a la qual cosa no s'ha de patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física ni psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos d'inspectors d'educació.

  g) No haver sigut condemnat, per sentència ferma, per cap delicte contra la llibertat i intimitat sexual, segons el que disposa l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'enjudiciament civil.

  h) No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.

  i) No ser personal funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del corresponent nomenament en el cos d'inspectors d'educació.

  j) Acreditar un coneixement de valencià del nivell C1 o equivalent d'acord amb l'art. 24.2.b del Decret 80/2017, de 23 de juny, del Consell, pel qual es regula l'actuació, el funcionament i l'organització de la inspecció d'educació de la Comunitat Valenciana.

  Tots els requisits enumerats anteriorment s'han de reunir el dia de la finalització del termini de presentació d'instàncies i mantindre's fins al moment de la presa de possessió com a personal funcionari de carrera, a excepció del requisit específic establit en la base 2.1.j i d'acord amb la base 7 d'aquesta convocatòria.


 • Taxa ordinària

  28,43 €


  Descripció de la taxa

  L'ingrés de l'import s'ha de fer mitjançant una targeta bancària o un càrrec en el compte, dins del termini de presentació de sol·licituds. La falta del pagament o el pagament fora de termini determinarà l'exclusió de l'aspirant.

  De conformitat amb el que disposen els articles 14.4.2, 14.4.5 i 14.4.6 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, els drets d'examen són els següents:
  · Accés al cos d'inspectors d'educació: 28,43 €

  Situacions específiques:
  · Persones que formen part de famílies nombroses i monoparentals de categoria especial i les víctimes d'actes de violència sobre la dona: 3,77 €
  · Persones que formen part de famílies nombroses i monoparentals de categoria general: 16,10 €
  · Persones amb un grau de diversitat funcional igual al 33 % o superior. 3,77 €

  Els aspirants que estiguen exempts del pagament de la taxa o tinguen dret a la reducció d'aquesta, han d'acompanyar amb la sol·licitud la documentació acreditativa del dret a l'exempció o la reducció. Aquesta acreditació s'ha de fer adjuntant a la sol·licitud la documentació següent:
  a) Els documents que acrediten la condició de membre de família nombrosa o família monoparental de categoria general o especial, en cas d'haver-ho al·legat.
  b) La certificació expedida per l'òrgan competent que acredite la condició d'aspirant amb diversitat funcional igual al 33 % o superior.
  c) En cas d'haver al·legat ser víctima d'actes de violència sobre la dona, s'ha d'acreditar aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en els articles 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
  En els casos a i b, no fa falta presentar els documents acreditatius, quan hagen sigut elaborats per l'Administració de la Generalitat Valenciana, si expressen la vostra autorització perquè siguen consultades o recaptades les dades corresponents.
  En el cas c, la documentació acreditativa del dret a l'exempció o reducció s'ha de presentar únicament per registre d'entrada, d'acord amb el que estableix l'art. 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  El simple pagament electrònic de la taxa dins del termini no equival a la inscripció en el procés selectiu, ja que s'han de fer tots els passos fins a finalitzar el registre electrònic.

  De conformitat amb el que estableix l'article 1.2.6 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, no serà procedent la devolució de les taxes per drets d'examen en els supòsits d'exclusió dels aspirants dels procediments selectius per causes imputables exclusivament a aquests.


 • Exempció / Reducció taxes

  REDUCCIÓ:
  - Famílies nombroses i monoparentals de categoria general i especial.
  - Persones amb grau de diversitat funcional igual al 33 % o superior.
  - Les víctimes d'actes de violència sobre la dona.


 • Places

  Nombre de places

  27

 • Documentació / Informació

  DECRET 235/2018, de 21 de desembre, del Consell, d'aprovació de l'oferta d'ocupació pública de personal docent no universitari per a l'any 2018. [2018/12279]


 • Lloc de presentació


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=EDU_OPOSICION_CF&version=6&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=72397


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/2020-cos-inspectors


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar