Detall

Agent de la Policia Local - CONSOLIDACIÓ


 • Descripció

  Agent de la Policia Local - CONSOLIDACIÓ


 • Organisme

  La Nucia
  Plaça Major, 1
  Tel:965870700
  Fax:965870840


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases)

 • Termini

  PENDENT. 20 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Titulació

  Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  d) Estar en possessió de la titulació acadèmica exigible a l'escala bàsica.
  e) Tindre, com a mínim, díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A2 que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  h) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques que s'estableixen en el Decret 180/2018, de 5 d'octubre, del Consell, pel qual es desplega la disposició transitòria primera de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana, i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.


 • Taxa ordinària

  80,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament s'ha de fer mitjançant un ingrés o transferència bancària en el compte obert en Banco Sabadell: IBAN ES94 0081 1067 20 0001014610. El pagament de la taxa s'ha de justificar mitjançant un original o fotocòpia compulsada del document que acredite haver ingressat els drets d'examen. La falta de pagament o la realització d'aquest fora del termini de presentació d'instància, determinarà l'exclusió de la persona aspirant.


 • Places

  Nombre de places

  12

  Descripció de les places

  És objecte d'aquesta convocatòria la provisió en propietat mitjançant un concurs oposició lliure de 12 places de la Policia Local de La Nucia, categoria agent, enquadrades dins de l'escala d'administració especial, subescala serveis especials, classe policia local i els seus auxiliars, i pertanyents a l'oferta pública d'ocupació de 2019.


 • Documentació / Informació

  L'aspirant ha de signar les instàncies i dirigir-les al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament de La Nucia, acompanyades dels documents següents:
  a) Justificant de l'ingrés dels drets d'examen.
  b) Còpia de la titulació requerida.
  c) Còpia del document nacional d'identitat.
  d) Còpia del permís de conducció.
  e) Full d'autobaremació, amb la llista detallada dels mèrits del concurs als quals es refereix l'annex II del Decret 180/2018, de 5 d'octubre, del Consell, i justificació d'aquests mitjançant còpies simples. Podran sol·licitar-se els originals posteriorment en el cas de ser seleccionats. No es valorarà cap mèrit que no es justifique degudament. No es tindrà en compte cap mèrit que no s'acredite durant el termini de presentació d'instàncies.


 • Lloc de presentació

  Per mitjà de la seu electrònica de l'Ajuntament en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://portalempleo.lanucia.es/


 • Seguiment
  • Fase: Convocatòria

  • Nova Etapa: (Bases)

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar