Detall

Agent de Policia Local. CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL


 • Descripció

  Agent de Policia Local. CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL


 • Organisme

  Villalonga
  Ingeniero Roselló, 1
  Tel:962805004
  Fax:962817233


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  d) Estar en possessió de la titulació acadèmica de batxiller, tècnic o equivalent.
  e) Tindre, com a mínim, díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les. Excm. Ajuntament de Vilallonga.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A2 que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  h) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques establides en el Decret 180/2018, de 5 d'octubre, del Consell, pel qual es desplega la Disposició transitòria primera de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana. (DOCV núm. 8400, de 10.10.2018) i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.


 • Taxa ordinària

  100,00 €


  Descripció de la taxa

  L'ingrés es podrà efectuar directament o per mitjà de transferència en les oficines de la Caixa en el compte el codi d'identificació del qual és E91 2038 6106 9160 0000 0504, del qual és titular l'Ajuntament de Vilallonga, en concepte "Agents Policia Local", juntament amb la identificació de l'aspirant que efectua l'ingrés.


 • Places

  Nombre de places

  2

 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a prendre part en la present convocatòria s'han de dirigir a la tinenta d'alcalde i regidora de Personal i Recursos Humans de l'Ajuntament de Vilallonga.

  Les instàncies han d'anar acompanyades de:
  a) Fotocòpia, preferentment a color, del document nacional d'identitat.
  b) Fotocòpia de la titulació acadèmica.
  c) Declaració jurada de no haver sigut separat, per mitjà d'un expedient disciplinari, del servei de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.
  d) Fotocòpia, preferentment a color, del permís de conduir.
  e) Els documents que s'hagen de valorar en la fase de concurs, sense que, en cap cas, es puguen valorar altres documents que els aportats únicament i exclusivament durant el moment de presentació d'instàncies.
  f) Justificant d'haver ingressat la taxa per drets d'examen.


 • Lloc de presentació

  Les instàncies s'han de presentar en el Registre General o en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.villalonga.es/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar