Detall

Agent de la Policia Local


 • Descripció

  Agent de la Policia Local


 • Organisme

  Alginet
  Plaça País Valencià,1
  Tel:961751000
  Fax:961752857


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Estar en possessió del títol exigit d'acord amb la legislació bàsica de l'Estat, o tindre complides les condicions per a obtindre'l, en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. En qualsevol cas, l'equivalència l'ha d'aportar la persona aspirant per mitjà d'un certificat expedit a aquest efecte per l'administració competent en cada cas.
  c) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques establits mitjançant la disposició reglamentària del titular del departament del Consell amb competència en matèria de seguretat. En cap cas, aquests quadres d'exclusions mèdiques podran suposar una discriminació de les persones amb diabetis, VIH ni qualsevol altra malaltia immunològica no asimptomàtica, sempre que aquestes malalties no impossibiliten l'exercici del lloc de treball.
  d) Tindre una estatura mínima d'1,65 metres els homes i d'1,58 metres les dones, d'acord amb el que preveu la disposició transitòria tercera del Decret 153/2019, de 12 de juliol, del Consell, sobre establiment de les bases i criteris generals per a la selecció, promoció i mobilitat de totes les escales i categories dels cossos de la Policia Local de la Comunitat Valenciana.
  e) Tindre, com a mínim, díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) No haver sigut separat, per mitjà d'un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni estar inhabilitat per a l'exercici de la funció pública.
  g) No tindre antecedents penals.
  h) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si cal, a utilitzar-les.
  i) Estar en possessió dels permisos de conducció de les classes B i A2, regulats en el Reglament general de conductors aprovat pel Reial decret 818/2009, de 8 de maig.


 • Taxa ordinària

  40,00 €


  Descripció de la taxa

  Mitjançant la presentació de l'autoliquidació, que podrà descarregar-se en la pàgina web Alginet.es/tràmits-en-línea-local/autoliquidacions, i el justificant de pagament.


 • Places

  Nombre de places

  2

  Descripció de les places

  Una plaça vacant es cobrirà per torn lliure, mitjançant el sistema d'oposició, i l'altra, mitjançant torn de mobilitat, per concurs.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a sol·licitar prendre part en aquesta convocatòria s'han de dirigir al Sr. Alcalde President d'aquest Ajuntament, per a la qual cosa es pot utilitzar la instància tipus que figura annexa a les bases. A les instàncies cal adjuntar el resguard acreditatiu del pagament dels drets d'examen.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General o en la forma prevista l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://alginet.sedipualba.es/tablondeanuncios/default.aspx


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar