Detall

Administratiu/iva d'administració general (CONSOLIDACIÓ)


 • Descripció

  Administratiu/iva d'administració general (CONSOLIDACIÓ)


 • Organisme

  Alginet
  Plaça País Valencià,1
  Tel:961751000
  Fax:961752857


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases)

 • Termini

  PENDENT. 20 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Boletín Oficial del Estado.


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Titulació

  Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea, o ser nacional d'algun estat en el qual s'aplique la lliure circulació de treballadors en virtut de tractats internacionals establits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, en els termes en què es troba definida en el tractat constitutiu de la Unió Europea, d'acord amb el que disposa l'article 57 del TRLEBEP i la Llei 10/2010, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.
  b) Tindre complits els setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Tindre, almenys, el títol de Batxiller, Tècnic o equivalent, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies.
  En qualsevol cas, l'equivalència l'ha d'aportar la persona aspirant per mitjà d'una certificació expedida a aquest efecte per l'administració competent en matèria d'educació.
  Les persones aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger han d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que n'acredite, si escau, l'homologació.
  d) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les funcions del lloc convocat.
  e) No haver sigut separat/ada mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionarial, o per a exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se en inhabilitació o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.


 • Taxa ordinària

  40,00 €


  Descripció de la taxa

  Mitjançant l'autoliquidació que podrà descarregar-se en la pàgina web Alginet.es/tràmits-en-línea-local/autoliquidacions


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  Les persones que reunisquen els requisits indicats en l'aparte corresponent a requisits i vulguen participar en aquest procés selectiu l'han de sol·licitar a l'Alcaldia Presidència, a través del model normalitzat d'instància, que es pot obtindre a través de la pàgina web de l'Ajuntament d'Alginet (www.alginet.es).
  A la instància s'ha d'adjuntar el resguard acreditatiu del pagament dels drets d'examen.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament d'Alginet, la seu electrònica municipal o qualsevol dels llocs a què es refereix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://alginet.sedipualba.es/tablondeanuncios/default.aspx


 • Seguiment
  • Fase: Convocatòria

  • Nova Etapa: (Bases)

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar