Detall

Auxiliar administratiu de Serveis Generals


 • Descripció

  Auxiliar administratiu de Serveis Generals


 • Organisme

  Beniardá
  Plaza Constitucion, 1
  Tel:965885598
  Fax:965885526


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  OBERT. 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Boletín Oficial del Estado núm. 4, de 04/01/2020).


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Titulació

  Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa per a l'accés a l'ocupació pública.
  d) No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, ni haver sigut separat o inhabilitat per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  e) Estar en possessió del títol exigit.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  L'objecte de les bases és la regulació dels aspectes comuns per a la convocatòria i el procés de selecció de personal funcionari de carrera mitjançant un procediment extraordinari d'estabilització d'ocupació temporal, i la constitució d'una borsa de treball, dins del marc general d'execució de l'oferta pública d'ocupació extraordinària corresponent a l'exercici de l'any 2019.

  L'aspirant que obtinga una puntuació més alta en el procés selectiu serà el seleccionat i la resta d'aspirants que superen aquestes proves selectives entraran a formar part d'una borsa d'ocupació per a futurs nomenaments com a funcionaris interins o contractacions temporals.


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds (annex I de la convocatòria) de participació en les proves d'accés corresponents i en les quals els aspirants faran constar que compleixen les condicions exigides en les bases generals per a la plaça a què s'opte, s'han de dirigir a la Sra. Alcaldessa Presidenta de l'Ajuntament.
  Els aspirants amb algun tipus de discapacitat han de fer-ho constar en la sol·licitud, amb la finalitat de fer les adaptacions de temps i mitjans necessàries per a garantir la igualtat d'oportunitats amb la resta dels aspirants.


 • Lloc de presentació

  En el registre general d'aquest ajuntament o en un dels llocs establits en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://beniarda.sedelectronica.es/board/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar