Detall

Policia Local (procés de consolidació)


 • Descripció

  Policia Local (procés de consolidació)


 • Organisme

  Burjassot
  Plaza Emilio Castelar, 1
  Tel:963160500
  Fax:963900361


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Obertura de termini

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Títol de Batxiller o Tècnic/a de Formació Professional


 • Requisits generals

  a. Tindre la nacionalitat espanyola.

  b. No estar inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.

  c. No tindre antecedents penals.

  d. Estar en possessió de la titulació acadèmica exigible a l'escala bàsica.

  e. Tindre, com a mínim, díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.

  f. Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.

  g. Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A2 que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.

  h. No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions. En cap cas, les exclusions mèdiques podran suposar una discriminació de les persones amb diabetis, VIH ni qualsevol altra malaltia immunològica no asimptomàtica, sempre que aquestes malalties no impossibiliten l'exercici del lloc de treball.


 • Places

  Nombre de places

  14

 • Documentació / Informació

  Instància acompanyada de:
  Declaració expressa i formal que reuneixen tots i cada un dels requisits de la convocatòria referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds, que han d'acreditar posteriorment en el cas que siguen seleccionats.


 • Lloc de presentació

  Les instàncies per a prendre part en el procés selectiu s'han de dirigir a l'Alcaldia de la corporació, i s'han de presentar en el Registre general d'entrada de l'Ajuntament o en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Les persones participants que presenten la sol·licitud en altres registres diferents dels de l'Ajuntament de Burjassot han de remetre una còpia d'aquesta, dins del termini de presentació de sol·licituds, al correu electrònic següent: registro@ayto-burjassot.es.

  Les sol·licituds també es podran presentar a través de la seu electrònica en la pàgina web de l'Ajuntament de Burjassot, www.burjassot.org. • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.