Detall

Agent de la Policia Local. (PROCEDIMENT DE CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL)


 • Descripció

  Agent de la Policia Local. (PROCEDIMENT DE CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL)


 • Organisme

  Benigánim
  Plaza Mayor, 3
  Tel:962920002
  Fax:962217010


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases)

 • Termini

  PENDENT. 20 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Titulació

  Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  d) Estar en possessió de la titulació acadèmica exigible a l'escala bàsica.
  e) Tindre, com a mínim, díhuit anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  h) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques establides en el Decret 180/2018 i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.
  Tots els requisits s'han de referir dia en què finalitze el termini de presentació d'instàncies i s'han de mantindre durant tot el procés selectiu.


 • Taxa ordinària

  150,00 €


  Descripció de la taxa

  Els drets d'examen s'han d'ingressar en el número de compte ES11 2038 6115 1960 0000 1045 de BANKIA, directament o per transferència, i abans de presentar la instància.


 • Places

  Nombre de places

  2

 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a sol·licitar prendre part en aquesta convocatòria s'han de dirigir a la Sra. Alcaldessa Presidenta de l'Ajuntament de Benigànim.

  La instància per a participar en les proves selectives s'ha de presentar, preferiblement, en el model oficial facilitat per l'Ajuntament de Benigànim i/o en la pàgina web municipal www.beniganim.es.
  Les instàncies s'han de presentar, necessàriament per a ser admés amb:
  1) Fotocòpia del DNI i declaració expressa i formal del fet que reuneixen tots i cada un dels requisits de la convocatòria referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds, que han d'acreditar posteriorment en el cas que siguen seleccionats.
  2) Justificant d'haver ingressat els drets d'examen.
  3) Les sol·licituds s'han d'acompanyar de la documentació acreditativa dels mèrits que s'al·leguen, degudament compulsada, i que haja de servir de base per a l'aplicació del barem de la fase del concurs. No es valorarà cap mèrit que no estiga degudament acreditat. No es tindrà en compte cap mèrit que no s'acredite durant el termini de presentació d'instàncies.


 • Lloc de presentació

  Els drets d'examen s'han d'ingressar en el número de compte ES11 2038 6115 1960 0000 1045 de BANKIA, directament o per transferència, i abans de presentar la instància.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.beniganim.es/es/notification-content/processos-selectius


 • Seguiment
  • Fase: Convocatòria

  • Nova Etapa: (Bases)

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar