Detall

Auxiliar administratiu/iva (consolidació ocupació temporal)


 • Descripció

  Auxiliar administratiu/iva (consolidació ocupació temporal)


 • Organisme

  Agost
  Plaça d'Espanya, 1
  Tel:965691043
  Fax:965691978


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT. 20 dies hàbils a comptar des del següent al de la publicació de la resolució en el «Boletín Oficial del Estado»(BOWE núm. 65, de 13/03/2020)


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Titulació

  Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola i, en el cas de nacionals d'altres estats, estar inclosos en els supòsits regulats per l'article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques. L'Ajuntament d'Agost es reserva el dret a sotmetre els aspirants a totes les proves que considere pertinents per a avaluar el compliment d'aquest requisit.

  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.

  d) No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari o, en el cas del personal laboral, per a exercir funcions similars a les que exercia i per a les quals haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se en inhabilitació o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.

  e) Tindre la titulació exigida.

  Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies. En tot cas, l'equivalència l'ha d'aportar la persona aspirant per mitjà d'una certificació expedida a l'efecte per l'administració competent en cada cas. Les persones aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger han d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que n'acredite, si escau, l'homologació.


 • Taxa ordinària

  30,00 €


  Descripció de la taxa

  En les oficines municipals i en la seu electrònica de l'Ajuntament (agost.sedelectronica.es), es posa a la vostra disposició la instància normalitzada que inclou l'autoliquidació de la taxa amb els números de compte on efectuar l'ingrés.

  El pagament de la taxa constitueix un requisit per a la participació en el procés, de manera que no es pot esmenar l'impagament després del període de presentació d'instàncies.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Convocatòria de selecció, pel procediment de concurs oposició, d'una plaça d'auxiliar administratiu d'administració general, reservada al torn lliure per consolidació d'ocupació, d'acord amb la disposició transitòria quarta EBEP i article 19.un.6 últim paràgraf LPGE 2017, vacant en la plantilla d'aquest Ajuntament, dins de les places reservades a funcionaris de carrera, i incloses en l'oferta d'ocupació pública 2018.

  Aquestes places estan incloses en l'escala d'administració general, subescala auxiliar, dotades amb els emoluments corresponents al subgrup de classificació C2, de l'article 76 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, i l'article 24 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana; i la resta que corresponga de conformitat amb la normativa vigent.


 • Documentació / Informació

  Les persones que desitgen prendre part en el concurs oposició ho han de sol·licitar en una instància dirigida a l'Alcaldia de l'Ajuntament d'Agost, en la qual han de manifestar que reuneixen totes i cada una de les condicions o els requisits exigits en la base segona, i han d'adjuntar a la instància una fotocòpia del document nacional d'identitat.

  Les persones amb discapacitat han d'aportar la fotocòpia de la certificació de l'òrgan competent que acredite tal condició, així com el tipus i la graduació d'aquesta.

  La sol·licitud s'ha d'acompanyar d'un resguard de l'ingrés bancari efectuat directament o per transferència de l'import dels drets d'examen, que es fixen en 30 euros.

  En aquest resguard, s'ha de fer constar la convocatòria a què correspon l'ingrés.


 • Lloc de presentació

  Les instàncies i la documentació oportunes s'han de presentar en hores hàbils, de dilluns a divendres, en el Registre General de l'Ajuntament d'Agost (plaça d'Espanya, 1, d'Agost) o en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://agost.sedelectronica.es/board/9753e838-f59b-11de-b600-00237da12c6a/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar