Detall

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN TERMES I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC. EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (*ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU *CORRECIÓN D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

Agent de Policia Local


 • Descripció

  Agent de Policia Local


 • Organisme

  Peñíscola
  Plaza Del Ayuntamiento, 1
  Tel:964480050
  Fax:964489212


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  TORN LLIURE
  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  d) Estar en possessió del títol de Batxiller Tècnic/a o equivalent, o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. Els aspirants han d'acreditar les equivalències de titulació mitjançant la presentació de la documentació expedida per l'organisme competent i degudament acreditada en aquest sentit pels aspirants.
  e) Tindre, com a mínim, díhuit anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de classe B, que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg, per a permisos de conducció de motocicletes obtinguts abans del 8 de desembre de 2009 (Reglament general de conductors, aprovat per l'RD 772/1997, de 30 de maig), o A2, que permeta la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 35 kW i una relació potència/pes màxima de 0,2 kW/kg i no derivades d'un vehicle amb més del doble de la seua potència, per als obtinguts a partir de la data esmentada (Reglament general de conductors vigent, aprovat per l'RD 818/2009, de 8 de maig).
  h) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques establits mitjançant la disposició reglamentària del titular del departament del Consell amb competència en matèria de seguretat. En cap cas, aquests quadres d'exclusions mèdiques podran suposar una discriminació de les persones amb diabetis, VIH ni qualsevol altra malaltia immunològica no asimptomàtica, sempre que aquestes malalties no impossibiliten l'exercici del lloc de treball.
  i) Tindre una altura mínima per als homes d'1,65 metres i 1,58 metres per a les dones.
  j) Requisit no excloent per a presentar-se al procés de selecció: estar en possessió del nivell elemental de coneixement del valencià acreditat mitjançant un certificat expedit per la JQCV (Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià). En cas que els aspirants respecte dels quals es declare que han superat el procés de selecció no disposen del requisit, aquest s'ha d'acreditar, com a màxim, en el termini de 2 anys des de la presa de possessió com a funcionari de carrera. En cas contrari, quedarà perdut el dret a ocupar la plaça.
  k) Abonament dels drets d'examen.


 • Taxa ordinària

  100,00 €


  Descripció de la taxa

  Les persones aspirants han de satisfer el pagament dels drets d'examen pels mitjans següents:
  - Per autoliquidació que facilitarà l'Ajuntament, en les oficines municipals situades al c/ Llandells, núm. 5 (Servei d'Atenció al Ciutadà - SAC), o en la seu electrònica: (www.peniscola.org/Sede Electrónica/autoliquidación, tributos y pagos/pagos autoliquidaciones).
  - Mitjançant una transferència bancària: ingrés en l'oficina de BANKIA de Peníscola (compte corrent núm.: ES96 2038 5801 17 6400000245, situada al carrer Molino, 3, d'aquesta localitat.) A l'efecte d'identificar l'ingrés, en la transferència bancària ha de constar obligatòriament el nom i els cognoms de l'aspirant, així com el seu DNI i la identificació de les proves selectives a les quals opta. En cap cas, la presentació i el pagament indicats en l'apartat anterior suposaran la substitució del tràmit de presentació de la sol·licitud dins del termini i en la forma adequada. Els drets d'examen només es podran tornar en cas que la persona aspirant no siga admesa per falta dels requisits exigits per a participar en el procés. La falta de justificació de l'abonament dels drets d'examen determinarà l'exclusió de l'aspirant, sense possibilitat d'esmena.


 • Places

  Nombre de places

  4

  Descripció de les places

  - Torn lliure, pel sistema d'oposició lliure: 2 places.
  - Torn mobilitat, pel sistema de concurs: 2 places.
  D'aquestes places es realitza una reserva del 30 % per a les dones que concórreguen al procediment, de conformitat amb el que disposa la DT 4a.1 del Decret 153/2019, en relació amb la DT 7a de la Llei 17/2017, tenint en compte que no hi ha actualment un 40 % de places en la plantilla de policia local que estiguen ocupades per dones. Respecte de les places reservades a dones, els requisits d'accés, procediment, contingut de les proves i desenvolupament del procés, excepte la qüestió de la reserva, serà l'establit per al torn lliure i de mobilitat, respectivament. El funcionament d'aquest torn de reserva s'ha d'ajustar al que indica la DT 4a del Decret 153/2019.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies i la documentació per a sol·licitar prendre part en l'oposició per al torn lliure s'han de dirigir al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament, per a la qual cosa es poden utilitzar les instàncies model (sol·licitud d'admissió a processos selectius) que consten en el catàleg de tràmits en la seu de l'Ajuntament (https://sede.peniscola.org), en el tràmit de processos de selecció i provisió, o mitjançant presentació telemàtica.

  En les instàncies, les persones aspirants han d'indicar el torn al qual opten i manifestar que reuneixen tots i cada un dels requisits exigits en aquestes bases, i que es comprometen a prestar el preceptiu jurament o la promesa d'acord amb el que preveu la legislació vigent.

  La instància ha d'anar acompanyada de:
  Per als dos torns (lliure i mobilitat):
  a) Certificat mèdic en el qual conste la talla de l'aspirant i en el qual igualment es faça constar expressament la seua capacitat per a concórrer a les proves físiques per a l'accés a la categoria de què es tracta, així com que la persona aspirant no es troba impedida ni incapacitada per a l'accés a la funció pública i que és apta segons el quadre d'exclusions mèdiques de l'Ordre de Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, de data 23 de novembre de 2005.
  b) En cas que la persona aspirant no autoritze l'accés de l'ajuntament al seu document d'identificació (DNI), n'ha d'acompanyar la fotocòpia. En cas contrari, s'eximeix de presentar la còpia del DNI.
  c) Justificant d'haver realitzat l'ingrés de taxa en concepte de drets d'examen. A les instàncies s'ha d'adjuntar, en el cas dels dos torns, un resguard acreditatiu del pagament dels drets d'examen.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General en el Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC), o en la forma prevista en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  El Registre General d'Entrada d'aquest Ajuntament, Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) està situat al c/ Llandells, núm. 5, obert de dilluns a divendres, en horari de 9 a 14 hores.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://sede.peniscola.org/portal/sede/se_contenedor1.jsp?seccion=s_ldes_d1_v1.jsp&codbusqueda=32&language=es&codResi=1&codMenuPN=3&codMenu=13&layout=se_contenedor1.jsp&layout=se_contenedor1.jsp


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar