Detall

Agents de Policia Local (consolidació ocupació)


 • Descripció

  Agents de Policia Local (consolidació ocupació)


 • Organisme

  Xaló/Jalón
  Calle Iglesia, 27
  Tel:966480101
  Fax:966480202


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases)

 • Termini

  PENDENT. 20 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Titulació

  Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  d) Estar en possessió de la titulació acadèmica de batxiller, tècnic o equivalent.
  e) Tindre, com a mínim, díhuit anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A2 que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques d'una potència que no sobrepasse 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  h) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques que s'estableixen en el Decret 180/2018, de 5 d'octubre, del Consell, pel qual es desplega la disposició transitòria primera de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 8400, de 10.10.2018), i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,58 metres les dones.


 • Places

  Nombre de places

  3

  Descripció de les places

  Provisió en propietat de tres places d'agent de la Policia Local, escala d'administració especial, subescala serveis especials, classe policia local i els seus auxiliars, enquadrades en l'escala bàsica, corresponents al nivell C-1 de titulació. Les places convocades es proveiran mitjançant un concurs oposició per torn lliure, dins del marc del procés de consolidació d'ocupació temporal.

  Estan dotades a jornada completa i una d'aquestes a temps parcial (50 %), així mateix estan dotades amb les retribucions bàsiques corresponents al grup C-1 i les complementàries que hi corresponguen.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies han d'anar acompanyades de:

  A. Fotocòpia, preferentment a color, del document nacional d'identitat.
  B. Fotocòpia de la titulació acadèmica.
  C. Declaració jurada de no haver sigut separat, per mitjà d'un expedient disciplinari, del servei de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.
  D. Fotocòpia, preferentment a color, del permís de conduir.
  E. Els documents que s'hagen de valorar en la fase de concurs, sense que, en cap cas, es puguen valorar altres documents que els aportats únicament durant el moment de presentació d'instàncies.


 • Lloc de presentació

  Les instàncies per a sol·licitar prendre part en la present convocatòria s'han de dirigir al Sr. Alcalde President d'aquest Ajuntament. Les instàncies s'han de presentar en el Registre General o en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  El model d'instància es podrà obtindre en la pàgina web www.xalo.org i en la seu electrònica municipal
  https://xalo.sede.gva.es/

  En les instàncies per a prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants han de manifestar obligatòriament que reuneixen tots i cada un dels requisits exigits en aquestes bases i que es comprometen a prestar el preceptiu jurament o promesa.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://xalo.sede.gva.es/opencms/opencms/sede/paginas/index.jsp?opcion=detalle&agrupacion=ServiciosSede&servicio=TablonAnuncios


 • Seguiment
  • Fase: Convocatòria

  • Nova Etapa: (Bases)

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar