Detall

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Agent de Policia Local - CONSOLIDACIÓ


 • Descripció

  Agent de Policia Local - CONSOLIDACIÓ


 • Organisme

  Orpesa/Oropesa del Mar
  Calle Doña Laura de Cervellón, 5A
  Tel:964310100
  Fax:964310066


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  d) Estar en possessió de la titulació acadèmica exigible a l'escala bàsica.
  e) Tindre, com a mínim, díhuit anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A2 que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  h) No patir una malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques establides en el Decret 180/2018, de 5 d'octubre, del Consell, i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.
  i) Abonar la taxa establida en l'ordenança fiscal de la taxa per la concurrència a les proves selectives per a l'ingrés de personal.


 • Taxa ordinària

  20,00 €


  Descripció de la taxa

  Règim d'autoliquidació.
  Aquesta autoliquidació la facilitarà als aspirants el Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC), bé presencialment o a través de la remissió d'un correu electrònic a l'adreça sac@oropesadelmar.es, en què cal indicar: nom i cognoms, DNI, domicili (carrer, municipi i codi postal), telèfon de contacte i correu electrònic on es vulga rebre aquesta autoliquidació.


 • Places

  Nombre de places

  4

  Descripció de les places

  Aquestes places es troben incloses en l'oferta d'ocupació pública de l'any 2019 de l'Ajuntament d'Orpesa. Les places d'agent de policia local convocades són les corresponents als números 71, 77, 81 i 84, vinculades a les mateixes dotacions dels llocs d'agent de policia local de la llista de llocs de treball de l'Ajuntament d'Orpesa, concretament al lloc número 47. Al nombre total de places convocades podrà afegir-se, segons els termes que determina la normativa específica de policia local, mitjançant decret de l'Alcaldia Presidència, les vacants que, si és el cas, existisquen i hagen sigut objecte d'oferta d'ocupació pública corresponent.


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds per a participar en les proves selectives s'han de dirigir a la Sra. Alcaldessa Presidenta d'aquest Ajuntament. S'han de presentar per mitjans electrònics amb la instància model que es facilitarà en el mateix Ajuntament o accedint a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Orpesa en sede.oropesadelmar.es / Catàleg de tràmits / Àmbit / Recursos Humans, en què consta que el candidat o la candidata reuneix tots i cada un dels requisits exigits en les bases.
  La sol·licitud ha d'anar acompanyada de:
  a. Document original acreditatiu d'haver ingressat la taxa per drets d'examen (resguard d'ingrés emés per l'entitat bancària).
  b. En cas de sol·licitar l'exempció de proves físiques, s'ha d'aportar un certificat de superació d'aquestes proves en les condicions establides en les bases.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General d'Entrada o en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://sede.oropesadelmar.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS_HOME&lang=CA


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar