Detall

Agents de la Policia Local - CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL


 • Descripció

  Agents de la Policia Local - CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL


 • Organisme

  Chiva
  Plaza Gil Escarti, S/N
  Tel:962520006
  Fax:962520630


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases)

 • Termini

  PENDENT. 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Titulació

  Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  d) Estar en possessió de la titulació acadèmica exigible a l'escala bàsica.
  e) Tindre, com a mínim, díhuit anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A2 que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  h) No patir una malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques establides en el Decret 180/2018, de 5 d'octubre, del Consell, i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.
  i) Abonar la taxa per drets d'examen.


 • Taxa ordinària

  80,00 €


  Descripció de la taxa

  L'ingrés s'ha d'efectuar en el compte número ES93 0049 4360 28 2110000073 del banc Santander, directament o per transferència, sense que es puga fer per gir postal ni telegràfic.


 • Places

  Nombre de places

  2

 • Documentació / Informació

  Les instàncies s'han de presentar d'acord amb el model que consta en la seu electrònica de l'Ajuntament de Chiva, i s'han de dirigir al Sr. Alcalde de l'Ajuntament de Chiva.
  En la instància presentada ha de constar que el candidat o la candidata reuneix tots i cada un dels requisits exigits en les bases.

  La instància ha d'anar acompanyada de:
  a) En cas de sol·licitar exempció de proves físiques o psicotècniques, cal aportar el certificat de superació d'aquestes proves en les condicions establides en aquestes bases.
  b) Resguard de l'ingrés bancari. En aquest resguard, s'ha de fer constar la convocatòria a què correspon l'ingrés.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar per mitjans electrònics en la seu electrònica de l'Ajuntament de Chiva, o en qualsevol registre electrònic dels establits en l'article 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://transparencia.mclahoya.es/es/transparencia/perfil-del-contratante


 • Seguiment
  • Fase: Convocatòria

  • Nova Etapa: (Bases)

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar