Detall

Agent de la Policia Local


 • Descripció

  Agent de la Policia Local


 • Organisme

  Cheste
  Plaza Dr. Cajal, 1
  Tel:962510015
  Fax:962512007


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola
  b) Haver superat el curs de capacitació corresponent a la categoria a la qual s'accedeix i la fase prèvia, realitzats per l'IVASPE, en cas que n'estiga operativa la realització.
  c) No trobar-se inhabilitat o inhabilitada per a l'exercici de funcions públiques per sentència ferma ni estar separat del servei de cap administració pública mitjançant expedient disciplinari.
  d) Mancar d'antecedents penals.
  e) Tindre el títol de Batxillerat o la titulació equivalent, d'acord amb la legislació bàsica de l'Estat, o complir les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  f) Tindre com a mínim díhuit anys d'edat i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  g) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  h) Estar en possessió dels permisos de conducció de les classes B i A2, regulats en el Reglament general de conductors (Reial decret 818/2009, de 8 de maig).
  i) No patir cap malaltia o defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques establits mitjançant disposició reglamentària del titular del departament del Consell amb competència en matèria de seguretat. En cap cas, aquests quadres d'exclusions mèdiques podran suposar discriminació de les persones amb diabetis, VIH ni qualsevol altra malaltia immunològica no asimptomàtica, sempre que aquestes malalties no impossibiliten l'exercici del lloc de treball.
  j) Tindre una alçada mínima d'1,65 metres per als homes i 1,58 metres per a les dones.


 • Taxa ordinària

  100,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament dels drets d'examen s'ha de fer efectiu mitjançant la formalització d'autoliquidació segons el model oficial que facilita l'Ajuntament de Cheste i que es troba en la pàgina web de l'Ajuntament (www.sedeelectronicacheste.es).


 • Places

  Nombre de places

  5

  Descripció de les places

  L'objecte de les bases és la provisió en propietat de cinc places d'agent de la Policia Local derivades de l'oferta d'ocupació pública de 2017 més les places addicionals derivades de les jubilacions que es produïsquen l'any 2019, tres de les quals es proveiran per torn lliure i dues per mobilitat.
  Es reserva el 30 % de les places per a dones, és a dir, 1 plaça per al torn lliure.
  El procediment selectiu serà el d'oposició per al torn lliure i concurs per al de mobilitat.
  Així mateix, al nombre total de places convocades podran addicionar-se les vacants que es produïsquen fins que concloga el procés selectiu, amb la inclusió prèvia d'aquestes en l'oferta d'ocupació pública corresponent.
  Les places oferides en el torn de mobilitat que no siguen cobertes, passaran al torn lliure.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies de sol·licitud de participació en aquesta convocatòria s'han de dirigir al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament de Cheste (València). En la instància s'ha d'assenyalar el torn pel qual s'opta.
  La instància s'ha d'acompanyar del resguard de l'autoliquidació dels drets d'examen. En aquest resguard ha de fer-se constar la convocatòria a la qual correspon l'ingrés.
  Així mateix, en el cas de ser dona, en la instància ha d'indicar-se expressament si s'opta a les places reservades a dones o no.


 • Lloc de presentació

  En el registre electrònic general de l'Ajuntament, mitjançant la seu electrònica (www.cheste.es Tràmits en línia-seu electrònica).


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://cheste.sedelectronica.es/info.0


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar