Detall

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Agent de la Policia Local - CONSOLIDACIÓ


 • Descripció

  Agent de la Policia Local - CONSOLIDACIÓ


 • Organisme

  Cheste
  Plaza Dr. Cajal, 1
  Tel:962510015
  Fax:962512007


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola
  b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  c) Mancar d'antecedents penals.
  d) Tindre la titulació acadèmica exigible a l'escala bàsica.
  e) Haver complit díhuit anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa, edats totes dues referides al dia en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  - Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  g) Estar en possessió dels permisos de conducció de vehicles de les classes B i A que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  h) No patir cap malaltia o defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques establides en el Decret i tindre una alçada mínima d'1,65 metres per als homes i 1,58 metres per a les dones.


 • Taxa ordinària

  100,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament dels drets d'examen s'ha de fer efectiu mitjançant la formalització d'autoliquidació segons el model oficial que facilita l'Ajuntament de Cheste i que es troba en la pàgina web de l'Ajuntament (www.sedeelectronicacheste.es)


 • Places

  Nombre de places

  5

  Descripció de les places

  Les places objecte de consolidació seran aquelles que estiguen dotades pressupostàriament i hagen sigut ocupades, de manera temporal i ininterrompudament, almenys, en els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2016.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies de sol·licitud de participació en aquesta convocatòria s'han de dirigir al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament de Cheste (València).
  Així mateix, els aspirants han de manifestar en la instància que, en cas de superar el procés selectiu, autoritzen que l'Ajuntament sol·licite davant de l'organisme competent el certificat d'antecedents penals, a fi de comprovar el compliment del punt c de la base tercera.
  A les instàncies cal adjuntar:
  a) Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat.
  b) Fotocòpia compulsada dels permisos de conducció.
  c) Fotocòpia compulsada de la titulació exigida.
  d) Certificat de superació de les proves físiques per a l'accés a la categoria d'agent. Tindrà una validesa de quatre anys des que es van realitzar, fins al dia de finalització del termini de presentació de les instàncies, amb independència de l'edat de la persona aspirant, i n'estan exemptes aquelles que, en aquest període, l'hagen superada. La valoració de les proves d'aptitud física en les proves de salt es realitzarà mesurant la distància efectiva.
  e) Abonament taxa
  f) Sobre tancat, que podrà ser lacrat, amb documentació acreditativa dels mèrits al·legats per l'aspirant mitjançant l'original o una còpia compulsada. No es tindrà en compte cap mèrit que no s'acredite en aquest moment.


 • Lloc de presentació

  Per qualsevol dels mitjans previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest cas, cal estampar en la sol·licitud mateixa el segell del registre de l'organisme en què es presente o el segell de certificació postal de qualsevol oficina de Correus.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://cheste.sedelectronica.es/info.0


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar