Detall

Agent de la Policia Local - CONSOLIDACIÓ


 • Descripció

  Agent de la Policia Local - CONSOLIDACIÓ


 • Organisme

  Xàtiva
  Alameda de Jaume I, 35
  Tel:962289800
  Fax:962289809


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  d) Estar en possessió del títol de Batxiller o Tècnic o equivalent, o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  En tot cas, l'equivalència l'ha d'aportar la persona aspirant per mitjà de la certificació expedida a aquest efecte per l'administració competent en cada cas.
  En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, cal estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació.
  e) Tindre, com a mínim, díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  h) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques establides en el Decret 180/2018, de 5 d'octubre, del Consell, i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,58 metres les dones.
  i) Estar en possessió del certificat acreditatiu o equivalent de nivell elemental de valencià (nivell B1), expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.


 • Taxa ordinària

  63,85 €


  Descripció de la taxa

  El pagament s'abonarà mitjançant el sistema de gestió d'autoliquidacions que es troba en el web municipal (www.xativa.es), en "Autoliquidacions", "Llista d'autoliquidacions", punt 5. Taxa per a la concurrència a proves selectives de personal de l'Ajuntament de Xàtiva».


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  La instància normalitzada (document annex II de les bases) comporta la declaració responsable del compliment de tots els requisits exigits en la convocatòria, dins del termini de presentació d'aquesta.
  La instància ha d'anar acompanyada dels documents següents:
  - Fotocòpia o còpia autèntica digitalitzada del DNI o del passaport.
  - Justificant de l'abonament dels drets de participació en el procés selectiu, en què ha de constar la convocatòria a la qual correspon l'ingrés o el justificant que acredite l'exempció/bonificació de l'abonament dels drets de participació en el procés selectiu.
  - Declaració responsable en la qual manifesten que reuneixen tots i cada un dels requisits exigits, referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds, que s'han d'acreditar posteriorment, si escau, en el cas que resulten seleccionats o seleccionades.

  El personal aspirant ha de fer constar en la instància la seua opció a realitzar l'examen en valencià o en castellà.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General d'aquest Ajuntament o en alguns dels llocs establits en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  En cas que es presente la sol·licitud per algun dels mitjans previstos en la Llei 39/2015 esmentada, les persones aspirants han de remetre un correu electrònic al Departament de Planificació i Gestió de Recursos Humans: personalrrhh@ayto-xativa.es, en el qual han de comunicar la presentació de la sol·licitud i acompanyar-la d'una còpia de la instància presentada i segellada per l'organisme corresponent, a l'únic efecte que el departament de Recursos Humans conega la interposició corresponent.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://xativa.sedelectronica.es/?x=bZjioPsBj5C6YMWf4iRwew


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar