Detall

Tècnic/a superior d'arquitecte/a municipal


 • Descripció

  Tècnic/a superior d'arquitecte/a municipal


 • Organisme

  Albaida
  Plaça Major, 7
  Tel:962900960
  Fax:962900667


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  OBERT. 20 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València. (BOP núm. 250, de 31/12/2019)


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Titulació específica

  Arquitecte/a o equivalent, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.


 • Requisits generals

  a) Nacionalitat. Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic aprovat per l'RDL 5/2015, de 30 d'octubre, sobre l'accés a la funció pública de nacionals d'altres estats.
  Es poden presentar els nacionals dels estats membres de la Unió Europea, en igualtat de condicions que els espanyols, atés que les tasques no impliquen una participació en l'exercici del poder públic o les funciones que tenen com a objecte la salvaguarda dels interessos de l'Estat o de les administracions públiques.
  També poden accedir a l'ocupació pública les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en què s'aplique la lliure circulació de treballadors, en els termes establits pel text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat per l'RDL 5/2015, de 30 d'octubre.
  b) Capacitat. Tindre la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques pròpies de la plaça/lloc de treball que es convoca.
  c) Edat. Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) Títol. Tindre la titulació exigida.
  e) Idioma. Estar en possessió del certificat de coneixements generals de nivell C1 o grau mitjà de coneixements de valencià (C1) expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
  f) Expedient. No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a accedir al cos o l'escala de funcionari, o, en el cas de personal laboral, per a exercir funcions semblants a les que exercia i de les quals haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  g) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca el normal exercici de les funcions del càrrec. Les persones aspirants amb diversitat funcional han d'acreditar l'aptitud per a l'exercici de les funcions corresponents al lloc de treball objecte de la convocatòria, per mitjà d'un dictamen expedit, amb anterioritat a la iniciació de les proves selectives, per un equip multiprofessional competent, conforme al que estableix l'article 38.3 de la Llei 13/1992, de 7 d'abril.
  Els requisits s'han de reunir en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.


 • Taxa ordinària

  30,05 €


  Descripció de la taxa

  L'ingrés s'ha de realitzar directament o mitjançant una transferència al compte habilitat a l'efecte de la sucursal de BBVA d'Albaida per a les taxes d'inscripció de proves de selecció, el codi del qual es detalla a continuació: ES04/0182/1428/64/0000403882. S'hi ha de fer constar el concepte "proc. selecció arquitecte/a i borsa de treball" i també la identitat dels interessats i el DNI.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  L'objecte de la convocatòria i les bases és la provisió temporal d'una plaça d'arquitecte/a municipal, vacant en la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament d'Albaida, per mitjà de nomenament interí, a més de la creació d'una borsa de treball temporal per a possibles substitucions i altres incidències.
  Jornada: Dedicació parcial (60 %), compatible amb l'exercici professional.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a sol·licitar prendre part en el procediment selectiu s'han de dirigir a la Presidència de la Corporació, preferentment en el model normalitzat d'instància que hi ha en l'annex I d'aquestes bases.
  S'hi ha d'ajuntar, així mateix, una còpia compulsada corresponent a la titulació acadèmica que tenen, el document nacional d'identitat i el resguard acreditatiu d'haver ingressat la taxa en concepte de drets d'examen.
  Juntament amb la instància, s'han de presentar, en sobre tancat, els mèrits i la documentació acreditativa per a valorar en la fase de concurs. S'hi ha d'aportar un índex amb el detall dels mèrits al·legats i una declaració responsable acreditativa del currículum professional de l'aspirant ajustada al model normalitzat, annex II en les bases. No es tindran en compte els mèrits que es presenten fora del sobre tancat ni els que no estiguen indicats en el corresponent índex.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament d'Albaida (plaça Major, núm. 7, 46860 Albaida), també podran presentar-se igualment en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://albaida.sedelectronica.es/info.1


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar