Detall

Agent de la Policia Local - CONSOLIDACIÓ


 • Descripció

  Agent de la Policia Local - CONSOLIDACIÓ


 • Organisme

  Catadau
  Horno, 1
  Tel:962553022
  Fax:962551090


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases)

 • Termini

  PENDENT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  A) Tindre la nacionalitat espanyola.
  B) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  C) No tindre antecedents penals.
  D) Estar en possessió de la titulació acadèmica que s'exigeix.
  E) Tindre, com a mínim, díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  F) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  G) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  l) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques establides en aquest decret i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.


 • Taxa ordinària

  71,00 €


  Descripció de la taxa

  La taxa s'ha de pagar directament o per transferència abans de presentar la instància en el número de compte:
  ES75 3058 2268 5327 3200 0039 de CAJAMAR.
  La falta de pagament dins del termini de presentació de sol·licituds determinarà l'exclusió definitiva de l'aspirant.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a sol·licitar participar en el procés selectiu s'han de dirigir a l'Alcaldia de la Corporació. Les instàncies per a ser admés s'han d'acompanyar, necessàriament, de:
  - Fotocòpia del DNI i declaració expressa i formal del fet que reuneixen tots i cada un dels requisits de la convocatòria referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds, que han d'acreditar posteriorment en el cas que siguen seleccionats.
  - Justificant d'haver ingressat els drets d'examen.
  - Documentació acreditativa dels mèrits que s'hi al·leguen, degudament compulsats, i que hagen de servir de base per a l'aplicació del barem de la fase del concurs. No es valorarà cap mèrit que no estiga degudament acreditat. No es tindrà en compte cap mèrit que no s'acredite durant el termini de presentació d'instàncies.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament o en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  Les persones participants que presenten la sol·licitud en altres registres diferents als de l'Ajuntament de Catadau n'han de remetre una còpia, dins del termini de presentació de sol·licituds, al correu electrònic següent:
  - ajuntament@catadau.es


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.catadau.es/va/page/tauler-danuncis


 • Seguiment
  • Fase: Convocatòria

  • Nova Etapa: (Bases)

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar