Detall

Diverses places de personal funcionari i laboral


 • Descripció

  Diverses places de personal funcionari i laboral


 • Organisme

  Almussafes
  Passeig del Parc, s/n
  Tel:961782050
  Fax:961794462


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases)

 • Termini

  PENDENT. 20 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de l'anunci de la convocatòria en extracte en el Boletín Oficial del Estado.


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  Altres grups i titulacions - Altres grups i titulacions


 • Titulació

  Altres grups i titulacions


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola o ser membre de la Comunitat Europea o dels estats als quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors en els termes previstos en la llei estatal que regula aquesta matèria.
  - Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  - No haver sigut separat/ada, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública d'Estat, comunitats autònomes o de les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat/ada ni suspés/esa per a l'exercici de les funcions públiques.
  - Estar en possessió de les titulacions que s'especifiquen en els annexos corresponents a cada una de les places que es convoquen: Graduat Escolar, Graduat en Educació Secundària Obligatòria, Formació Professional de primer grau o equivalent, per a places de subgrup C2; Certificat d'Escolaritat, per a places de grup classificació AP.
  - Permís de conduir B (per a plaça de peó/peona).


 • Places

  Nombre de places

  7

  Descripció de les places

  L'objecte de la convocatòria és la realització de proves selectives per a cobrir, per torn lliure, les places vacants en la plantilla de l'Ajuntament d'Almussafes, de personal funcionari i de personal laboral, incloses en l'oferta pública d'ocupació 2018.

  PLACES DE PERSONAL FUNCIONARI:
  - 1 plaça d'auxiliar administratiu/a, escala administració general, subescala auxiliar, subgrup C2. ANNEX I (consolidació d'ocupació temporal), lloc número 112 de l'RLT, àrea econòmica.
  - 2 places de conserge/ordenança, escala administració general, subescala subaltern, subgrup AP. ANNEX II (consolidació d'ocupació temporal), llocs número 62 i 13. Àrea d'Esports, Cultura, Educació i Joventut.
  - 1 plaça de peó/peona d'usos múltiples d'instal·lacions esportives, escala administració especial, subescala serveis especials, classe personal d'oficis, subgrup AP. ANNEX III (consolidació d'ocupació temporal), lloc número 82 de l'RLT. Àrea d'Esports, Cultura, Educació i Joventut.
  - 1 plaça de peó/peona (manteniment instal·lacions elèctriques), escala administració especial, subescala serveis especials, classe personal d'oficis, subgrup AP. ANNEX IV (consolidació d'ocupació temporal), lloc número 94 de l'RLT. Àrea d'Urbanisme.
  PLACES DE PERSONAL LABORAL:
  - 1 plaça de tècnic/a auxiliar, subgrup C2. ANNEX V, lloc número 117 de l'RLT, Àrea de Benestar Social, Ocupació, Desenvolupament Local i Promoció Socioeconòmica.
  - 1 plaça de taquiller-a/conserge, subgrup AP. ANNEX VI (consolidació d'ocupació temporal) lloc número 64 de l'RLT. Àrea d'Esports, Cultura, Educació i Joventut.


 • Documentació / Informació

  Juntament amb la instància de sol·licitud (hi ha un model d'instància), s'ha de presentar:
  - El resguard de l'ingrés de la taxa per concurrència a proves selectives, per l'import corresponent al grup de la plaça, segons els preus següents:
  C2 20 €
  AP 15 €
  Si aquest s'ha realitzat mitjançant un gir postal o telegràfic, s'hi ha de fer constar el número de gir.

  - Les persones aspirants amb minusvalideses hi han de fer constar les adaptacions necessàries, si escau, per a la seua participació en les proves, sense que això supose cap menyscapte de les condicions d'igualtat amb la resta dels aspirants.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament, en horari presencial de 8,.30 h a 14.30 h, o bé a través de la seu electrònica, així com en la forma que determina la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les AP, i la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.almussafes.es/va


 • Seguiment
  • Fase: Convocatòria

  • Nova Etapa: (Bases)

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar