Detall

Auxiliar administratiu


 • Descripció

  Auxiliar administratiu


 • Organisme

  Vinaròs
  Plaça Parroquial, 12
  Tel:964407700
  Fax:964407701


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT. 10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província núm. 3, de 07/01/2020.


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Titulació

  Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola, d'algun dels estats membres de la Unió Europea o estrangera en els termes establits en l'art. 57 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  - Tindre complits 16 anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - Tindre la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques d'auxiliar administratiu.
  - No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a les que desenvolupava en el cas del personal laboral en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  - Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent. L'equivalència o homologació del títol ha de ser reconeguda per l'administració competent i degudament acreditada en aquest sentit pels aspirants.


 • Taxa ordinària

  12,00 €


  Descripció de la taxa

  L'import de la taxa s'ha de fer efectiu en règim d'autoliquidació, per mitjà de l'imprés establit a aquest efecte per l'Ajuntament de Vinaròs, que estarà a la disposició dels aspirants en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OIAC).


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a prendre part en aquesta convocatòria s'han de dirigir al Sr. Alcalde President d'aquest Ajuntament i s'ha d'utilitzar la instància model que es facilitarà als aspirants en la seu electrònica i en la pàgina web de l'Ajuntament en l'apartat d'oposicions.

  Per a ser admesos i, si és procedent, participar en les proves selectives corresponents, les persones aspirants han de presentar una declaració responsable en la qual manifesten que compleixen tots els requisits exigits, referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds, que hauran d'acreditar posteriorment en cas que siguen seleccionats. Així mateix, cal assenyalar el procés selectiu al qual es concorre.
  Les sol·licituds, a les quals s'adjuntarà la declaració responsable indicada en el paràgraf anterior, s'han d'acompanyar, així mateix, del document acreditatiu del pagament dels drets d'examen i de la fotocòpia de la titulació exigida.


 • Lloc de presentació

  Les instàncies s'han de presentar telemàticament en la seu electrònica de l'Ajuntament de Vinaròs (www.vinaros.es).
  No obstant això, també es podran presentar en l'Oficina d'Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC) de l'Ajuntament de Vinaròs o en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.vinaros.es/es/contenido/ocupacion-y-economia-local/oferta-publica-de-ocupacion


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar