Detall

Tècnic de l'administració general.


 • Descripció

  Tècnic de l'administració general.


 • Organisme

  Ayora
  Marquesa de Zenete, 64
  Tel:962191025
  Fax:961890002


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'art. 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, i la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana. Així mateix, hi podran participar els/les estrangers/eres amb residència legal a Espanya.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  c) No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, ni haver sigut separat o inhabilitat per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral. En cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se en inhabilitació o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  d) No incórrer en causes d'incompatibilitat, d'acord amb el que estableix la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
  e) Tindre la titulació exigida
  f) Tindre complits els 16 anys i no haver arribat a l'edat màxima de jubilació forçosa.


 • Taxa ordinària

  80,00 €


  Descripció de la taxa

  La taxa dels drets d'examen s'ha d'ingressar en el compte bancari ES49 2038 6100 1260 0000 9408, amb la indicació del nom, els cognoms, el DNI i el concepte: "drets examen procés selecció tècnic/a de l'administració general.


 • Places

  Descripció de les places

  L'objecte de la convocatòria és la creació d'una borsa d'ocupació, pel sistema d'oposició lliure, per a posteriors nomenaments com a funcionaris interins, quan sorgisca la necessitat per raons de substitucions, creació de nou servei, acumulació de tasques, cobrir plaça vacant, programes específics o altres necessitats temporals i urgents de places enquadrades en l'escala de l'administració general.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a sol·licitar prendre part en el present procés selectiu han d'estar degudament omplides, mitjançant la instància adjunta a les bases com a annex I, i s'han de dirigir al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament, i cada aspirant hi ha de manifestar que reuneix totes i cada una de les condicions exigides en la convocatòria, referides sempre a la data d'expiració del termini de presentació d'instàncies.

  Les sol·licituds han d'unir a la instància la documentació següent:
  - Fotocòpia del DNI de l'aspirant o, si és el cas, passaport.
  - Fotocòpia de la titulació acadèmica requerida.
  - Justificant del pagament de la taxa dels drets d'examen.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General d'aquest Ajuntament (seu electrònica) en algun dels llocs establits en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  Les sol·licituds que es presenten a través de les oficines de Correus han d'anar en sobre obert perquè el personal de Correus les date i segelle abans de ser certificar-les dins del termini de presentació d'instàncies. Només en aquest cas s'entendrà que les instàncies han tingut entrada en el Registre General de l'Ajuntament en la data en què van ser entregades en l'oficina de Correus. En tot cas, se'n requerirà la presentació dins del termini i en la forma escaient.
  En cas que la instància es presente en un organisme diferent de l'Ajuntament d'Ayora, s'ha de remetre un AVÍS d'aquesta circumstància, dins del termini de presentació d'instàncies, mitjançant un fax (961890002 o un correu electrònic registro@ayora.es) dirigit a aquest Ajuntament.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://ayora.sedelectronica.es/?x=JTUPl-VAmJ4vsyDVYlsMpw


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar