Detall

Agent de Policia Local. CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL


 • Descripció

  Agent de Policia Local. CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL


 • Organisme

  Enguera
  Dr. Albiñana, 1
  Tel:962224033
  Fax:962225319


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  d) Estar en possessió del títol de batxiller o tècnic, o equivalent, o haver complit les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies; l'equivalència ha de ser reconeguda per l'administració competent en cada cas concret i degudament acreditada en aquest sentit pels aspirants.
  e) Tindre, com a mínim, díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  h) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques establides en el Decret 180/2018, de 5 d'octubre, i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,58 metres les dones.


 • Taxa ordinària

  49,00 €


  Descripció de la taxa

  L'import de la taxa s'ha d'ingressar en el compte: ES78 2100 4365 0902 0000 5457 (CAIXABANK)]. S'hi ha d'indicar clarament la plaça objecte de la convocatòria.
  Serà procedent la devolució de les taxes d'examen que s'hagen exigit únicament quan hi haja causes imputables a l'administració; per la qual cosa, en el supòsit d'exclusió per falta d'algun/s dels requisits exigits per a prendre part en aquest o per no haver aportat els documents exigibles en la convocatòria, no serà procedent la devolució de la taxa per drets d'examen.


 • Places

  Nombre de places

  4

 • Documentació / Informació

  En les instàncies per a sol·licitar prendre part en aquesta convocatòria, que han d'estar degudament omplides, els aspirants han de manifestar que reuneixen totes i cada una de les condicions i els requisits exigits, referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds, i que accepten, en tots els seus punts, aquestes bases.
  Les instàncies s'han de dirigir a l'Alcaldia de l'Ajuntament de Silla.

  Juntament amb la instància, han d'aportar:
  a) Còpia document nacional d'identitat o document identificatiu equivalent.
  b) Justificant de pagament dels drets d'examen.
  c) Còpia de la titulació exigida o documentació acreditativa de la titulació exigida.
  d) Còpia compulsada del permís de conduir de les classes B i A, que permeta la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació de potència/pes no superior a 0,16 kW/kg; o han de manifestar que es troben en condicions d'obtindre'l abans que finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  e) Documentació valorable en fase de concurs.


 • Lloc de presentació

  S'ha de presentar per mitjans telemàtics.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, a:


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://enguera.sedelectronica.es/board/9753e838-f59b-11de-b600-00237da12c6a/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar