Detall

Auxiliar de turisme.


 • Descripció

  Auxiliar de turisme.


 • Organisme

  Silla
  Plaça Del Poble, 1
  Tel:961200116
  Fax:961212223


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT. 10 dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 3, de 07/01/2020.


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Titulació específica

  Grau o diplomatura de Turisme.


 • Requisits especifics

  Estar en possessió d'una titulació acreditada documentalment, corresponent al nivell B2 en llengua estrangera: anglés.


 • Requisits generals

  - Ser nacional d'un dels estats membres de la Unió Europea o nacional d'un dels estats inclosos en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals signats per la Unió Europea i ratificats per Espanya en què siga aplicable la lliure circulació de treballadors.
  - Tindre complits 16 anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - Estar en possessió de la titulació que correspon al grup A2: grau o diplomatura de Turisme. Les persones aspirants han d'acreditar les equivalències dels títols mitjançant una certificació expedida a aquest efecte per l'administració competent.
  - Tindre la capacitat funcional suficient per a l'exercici de les funcions encomanades.
  - No haver sigut separat, per mitjà d'un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni estar inhabilitat per al desenvolupament de les funcions públiques.
  Es consideraran títols vàlids: els emesos per l'Escola Oficial d'Idiomes, per la Universitat de Cambridge o els inclosos en el Decret 61/2013, de 17 de maig, del Consell, pel qual s'estableix un sistema de reconeixement de la competència en llengües estrangeres a la Comunitat Valenciana.


 • Taxa ordinària

  35,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament de la taxa s'ha de realitzar mitjançant un ingrés al número de compte següent: ES69 0081 1476 1200 0102 0707 del Banc de Sabadell, en el qual s'ha d'indicar el nom i els cognoms, així com la plaça a la qual s'aspire.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS
  Estan exemptes de la taxa les persones següents:
  a) Les persones amb una discapacitat igual o superior al 33 %.
  b) Les persones que figuren com a parades, almenys durant el termini d'un mes anterior a la data d'aquesta convocatòria.

  BONIFICACIONS
  Tindran una bonificació del 50 % en el cas de famílies nombroses.

  Per a justificar els motius d'exempció o bonificació, la persona aspirant ha d'adjuntar a la instància la documentació corresponent acreditativa de la circumstància que s'hi al·lega.


 • Documentació / Informació

  Les persones aspirants han de presentar una sol·licitud en què han de declarar que compleixen tots els requisits fixats en aquestes bases dirigida a l'Alcaldia. Els serveis municipals facilitaran un model de sol·licitud.

  La sol·licitud anteriorment descrita s'ha d'acompanyar del justificant del pagament de la taxa.

  Posteriorment, a requeriment del tribunal, prèviament a la fase de concurs, caldrà aportar la documentació següent:
  - Titulació acadèmica exigida en la clàusula 4.c i d d'aquestes bases.
  - Tots els documents que es pretenen fer valdre per al concurs de mèrits. Els documents han de ser originals o compulsats amb l'original. En cas contrari, els documents aportats no es tindran en compte.
  - Certificat de vida laboral emés per la Tresoreria General de la Seguretat Social que acredite l'experiència laboral, en el cas d'al·legar experiència laboral en funcions iguals o semblants per a la fase de concurs.
  - Currículum.

  Quant a les titulacions, l'aportació de documentació acreditativa d'una titulació suposarà tindre acreditades les diferents titulacions inferiors necessàries per a accedir a la titulació efectivament acreditada.


 • Lloc de presentació

  La sol·licitud l'han de presentar en l'Oficina d'Assistència a la Ciutadania, a la plaça del Mercat Vell, 4, o bé en la forma prevista en l'art. 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest últim cas, s'ha d'enviar la sol·licitud i, si és el cas, la documentació requerida abans que finalitze el termini de presentació de les instàncies, a l'atenció de l'àrea de Recursos Humans, al correu electrònic seleccio.rrhh@silla.es.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.silla.es/actualitat/tauler-administratiu


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar