Detall

Agent de Policia Local


 • Descripció

  Agent de Policia Local


 • Organisme

  Ayora
  Marquesa de Zenete, 64
  Tel:962191025
  Fax:961890002


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  TORN LLIURE
  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  d) Tindre el títol de Batxiller o, si escau, de la titulació equivalent, d'acord amb la legislació bàsica de l'estat, o tindre complides les condicions per a obtindre'l, en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. L'equivalència ha de ser reconeguda com a tal per l'administració competent en cada cas concret i degudament acreditada en aquest sentit pels aspirants.
  e) Tindre, com a mínim, díhuit anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A2 que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg. Regulats en el Reglament general de conductors (Reial decret 818/2009, de 8 de maig).
  h) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb el quadre d'exclusions mèdiques establides en el Decret 180/2018 i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,58 metres les dones.
  i) Haver abonat la taxa en concepte de drets d'examen.


 • Taxa ordinària

  150,00 €


  Descripció de la taxa

  La taxa dels drets d'examen s'ha d'ingressar en el compte bancari ES49 2038 6100 1260 0000 9408, amb la indicació del nom, els cognoms, el DNI i el concepte: "drets d'examen per a participar en el concurs oposició, per torn lliure d'estabilització d'ocupació temporal de cinc places de Policia Local".


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS / DESCOMPTES
  S'hi estableix una bonificació del 50 % de la quota respecte dels subjectes passius amb una discapacitat de grau igual al 33 % o superior.
  S'estableix una bonificació del 50 % de la quota respecte als subjectes passius que es troben en situació de desocupació de llarga durada. Es considera "desocupat de llarga durada" estar inscrit/a ininterrompudament en l'oficina d'ocupació com a demandant d'ocupació dotze o més mesos.
  - S'hi estableix una bonificació per als membres de famílies nombroses, la quantia de la qual serà la resultant d'aplicar el percentatge de minoració que siga procedent sobre la quota tributària que hi resulte aplicable. Aquests percentatges seran els següents:
  - Famílies nombroses de categoria general: 50 %.
  - Família nombrosa de categoria especial: 65 %
  Per a obtindre les bonificacions previstes anteriorment, és necessari presentar en el moment de sol·licitud de la participació en el procés selectiu la documentació següent:
  - Sol·licitud per part del subjecte passiu de la bonificació aplicable.
  - Fotocòpia de certificat de grau de minusvalidesa, si és el cas.
  - Fotocòpia del certificat de trobar-se en situació de desocupació, si és el cas.
  - Fotocòpia del certificat o el llibre de família nombrosa, si és el cas.


 • Places

  Nombre de places

  4

  Descripció de les places

  - Torn lliure: 2 places.
  - Torn de mobilitat: 2 places.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a sol·licitar prendre part en el procés selectiu s'han de dirigir a l'Alcaldia de la Corporació d'Ayora d'acord amb el model normalitzat previst en l'annex I d'aquestes bases.

  Juntament amb la sol·licitud, els/les aspirants han de presentar aquesta documentació:
  a) Còpia compulsada del DNI o passaport.
  b) Còpia compulsada de la titulació acadèmica exigible a l'escala bàsica.
  c) Declaració expressa i formal del fet que reuneix tots i cada un dels requisits que s'exigeixen en les bases de la convocatòria i es compromet a presentar el preceptiu jurament o promesa.
  d) L'annex VI d'autobaremació de mèrits; el mèrit que no estiga inclòs en l'esmentat.
  e) No es tindrà en compte en la fase de valoració de mèrits.
  f) Declaració jurada de portar armes de foc i, si cal, a utilitzar-les.
  g) Justificant del pagament de les taxes de drets d'examen. L'impagament dels drets d'examen comportarà l'exclusió definitiva de les persones aspirants en el procés selectiu i no serà possible esmenar-ho posteriorment. En el cas que quede exclòs o exclosa per qualsevol causa, no tindrà dret a la devolució de l'import satisfet.


 • Lloc de presentació

  La sol·licitud s'ha de presentar per mitjans telemàtics en el Registre electrònic de l'Ajuntament d'Ayora o en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Les sol·licituds que es presenten a través de les oficines de Correus han d'anar en sobre obert perquè el personal de Correus les date i segelle abans de certificar-les dins del termini de presentació d'instàncies. Només en aquest cas s'entendrà que les instàncies han tingut entrada en el Registre General de l'Ajuntament en la data en què van ser entregades en l'oficina de Correus. En tot cas, se'n requerirà la presentació dins del termini i en la forma escaient.

  Les persones participants que presenten la sol·licitud en altres registres diferents dels de l'Ajuntament d'Ayora han de remetre'n una còpia i avisar d'aquesta circumstància, dins del termini de presentació de sol·licituds, al correu electrònic següent: registro@ayora.es. La falta d'aquest avís dins del termini i en la forma escaient serà motiu d'exclusió del procés selectiu.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://ayora.sedelectronica.es/board/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar