Detall

Agent de la Policia Local (CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL)


 • Descripció

  Agent de la Policia Local (CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL)


 • Organisme

  Redován
  Plaza Ayuntamiento, 1
  Tel:966754025
  Fax:966754213


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola.
  - No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  - No tindre antecedents penals.
  - Estar en possessió de la titulació acadèmica exigible a l'escala bàsica.
  - Tindre, com a mínim, díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  - Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A, que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 KW/kg.
  - No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques establides en aquest decret i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,58 metres les dones.


 • Places

  Nombre de places

  2

 • Documentació / Informació

  Les persones interessades a participar en el procés selectiu han de presentar una instància a aquest efecte (segons el model de sol·licitud annex IV), que s'ha de dirigir a la Senyora Alcaldessa de l'Excm. Ajuntament de Redován, en què han d'indicar que compleixen tots els requisits enumerats en la base tercera, referits a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

  Així mateix, les persones aspirants han de manifestar en la instància que, en cas de superar el procés selectiu, autoritzen l'Ajuntament de Redován perquè sol·licite davant de l'organisme competent el certificat d'antecedents penals, a fi de comprovar el compliment del requisit recollit en el punt c de la base tercera.

  A la instància s'ha d'adjuntar la documentació següent:
  a) Fotocòpia del document nacional d'identitat.
  b) Fotocòpia del permís de conducció.
  c) Fotocòpia de la titulació exigida.
  d) Certificat mèdic oficial expedit per un facultatiu competent.
  e) Resguard justificatiu d'haver efectuat l'autoliquidació i haver ingressat l'import corresponent a la taxa per drets d'examen i participació en proves selectives de l'Ajuntament de Redován.
  f) Fotocòpies de la documentació acreditativa dels mèrits al·legats per la persona aspirant. No es tindran en compte els mèrits que no s'acrediten en aquest moment.

  No serà necessària la compulsa dels documents que es presenten fotocopiats, només caldrà la declaració jurada de l'interessat sobre l'autenticitat d'aquests, així com de les dades que figuren en la instància, sense perjudici que, en qualsevol moment, el Tribunal Qualificador o els òrgans competents de l'Ajuntament de Redován puguen requerir als aspirants que acrediten la veracitat de les circumstàncies i els documents que s'han aportat i han sigut objecte de valoració.
  La data límit per a l'al·legació dels mèrits i la presentació dels documents relatius a aquests serà la de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.


 • Lloc de presentació

  En el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Redován, situat a la pl. de l'Ajuntament, núm. 1, de Redován, a través del registre telemàtic o en qualsevol de les formes previstes en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas que s'opte per la presentació a través de les oficines de qualsevol organisme diferent de l'Ajuntament de Redován, s'ha d'estampar en la sol·licitud el segell del registre de l'organisme en què es presente o el segell de certificació postal de qualsevol oficina de Correus.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, a:


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://redovan.sedelectronica.es/board/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar