Detall

Agent de Policia Local. (Procés de consolidació d'ocupació temporal)


 • Descripció

  Agent de Policia Local. (Procés de consolidació d'ocupació temporal)


 • Organisme

  Bolbaite
  Plaza Iglesia, 3
  Tel:962223080
  Fax:962223063


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  d) Estar en possessió de la titulació acadèmica exigible a l'escala bàsica.
  e) Tindre, com a mínim, díhuit anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A2 que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  h) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques establides en aquest decret i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.


 • Taxa ordinària

  120,00 €


  Descripció de la taxa

  La taxa s'ha de pagar mitjançant un ingrés en el compte bancari ES40 3058 2218 9627 3270 0044.


 • Places

  Nombre de places

  2

 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds (annex I) per a sol·licitar prendre part en les corresponents proves d'accés, en les quals els aspirants han de fer constar que reuneixen les condicions exigides en les bases generals per a la plaça a què s'opte, s'han de dirigir al Sr. Alcalde President d'aquest Ajuntament.

  Per a ser admesos i, si és el cas, participar en les proves selectives corresponents, els aspirants han de presentar una declaració responsable en la qual manifesten que compleixen tots els requisits exigits, referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds, que hauran d'acreditar posteriorment, en cas que siguen seleccionats.

  Els interessats han d'aportar el justificant de l'ingrés, juntament amb la documentació, de manera electrònica i han d'assenyalar en l'ingrés el nom complet i el NIF de l'aspirant.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar ajustades al model normalitzat que s'indique en la convocatòria, per mitjans telemàtics.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.bolbaite.es/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar