Detall

Agent de Policia Local (procés d'estabilització d'ocupació temporal)


 • Descripció

  Agent de Policia Local (procés d'estabilització d'ocupació temporal)


 • Organisme

  Elx/Elche
  Plaça de Baix, 2
  Tel:966658000
  Fax:966650854


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Modificació de les bases)

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Titulació

  Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  d) Estar en possessió de la titulació acadèmica exigible a l'escala bàsica.
  e) Tindre, com a mínim, díhuit anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A2 que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  h) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques establides en aquest decret i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.

  Tots els requisits s'han de complir l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds i s'han de mantindre durant tot el procés selectiu. En aquest sentit, es podran efectuar les comprovacions oportunes fins a arribar a la presa de possessió com a funcionari de carrera.


 • Taxa ordinària

  13,89 €


  Descripció de la taxa

  El pagament de la taxa es podrà realitzar de la manera següent:
  A través de l'enllaç que es facilita en la instància i que s'ha d'omplir. El pagament es podrà efectuar bé (en línia), mitjançant una targeta bancària directament per l'aspirant, o bé generant l'autoliquidació i imprimint-la amb les dades personals, i fer el pagament en qualsevol oficina bancària col·laboradora d'aquest Ajuntament.
  També es podrà accedir al document de pagament a través de la pàgina www.elche.es/ tràmits, autoliquidacions, pagament en línia. Cal especificar 'Proves selectives' i en el subconcepte, el procés al qual es vol accedir, inserir les dades personals i procedir al pagament en línia o generar l'autoliquidació.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS / DESCOMPTES
  Per a obtindre dret a exempció de taxes, es requerirà aportar, juntament amb la instància, una certificació expedida per l'organisme competent (SERVEF), en què conste que la persona interessada es troba en situació de desocupació, com a mínim, durant un termini continuat de temps superior a un any i que no percep ni subsidi ni prestació per desocupació. Si no poguera aportar-se aquesta certificació en el moment de presentar la instància, s'ha d'ingressar la taxa i es podrà sol·licitar la devolució d'aquesta en els deu dies següents a la finalització del termini d'admissió de sol·licituds, mitjançant una instància a la qual s'ha d'acompanyar la certificació esmentada.
  La no-presentació de la certificació esmentada, sense haver ingressat la taxa, implicarà la denegació de l'exempció a través de l'exclusió de la persona interessada de la llista d'aspirants a què es refereix la base quarta.


 • Places

  Nombre de places

  11

  Descripció de les places

  Codificació de les places:
  60/99, 60/101, 60/103, 60/85, 60/108, 60/113, 60/212, 60/22, 60/144, 60/146, 60/95 pertanyents a l'oferta d'ocupació pública per a l'exercici 2017.


 • Documentació / Informació


  El model d'instància es pot obtindre a través de la pàgina web:
  http://www.elche.es/recursos-humanos/oferta-publica-de-empleo/ i la persona aspirant l'ha d'omplir íntegrament, datar-la i signar-la.
  En qualsevol cas, la instància ha d'anar acompanyada, obligatòriament, del justificant del pagament de la taxa o del document que justifique l'exempció d'aquest pagament.

  Les instàncies de sol·licitud de participació en el procés de selecció s'han de dirigir a la Presidència de la Corporació. S'hi ha fer constar l'opció que trien pel que fa a realitzar l'examen en valencià o en castellà i s'hi han de comprometre a prestar el jurament o la promesa preceptius previstos en l'RD 707/1979

  - Documentació annexa
  El tribunal exposarà al públic la llista d'aspirants que, per haver superat totes les proves eliminatòries, han de passar a la fase de concurs, i els emplaçarà perquè en el termini de 10 dies hàbils presenten la documentació acreditativa dels mèrits i l'experiència previstos en la convocatòria referida a la data de terminació del termini de presentació d'instàncies.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar en el Registre General de l'Ajuntament. També es poden presentar en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.elche.es/recursos-humanos/oferta-publica-de-empleo/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar