Detall

Agent de policia local. (Consolidació d'ocupació temporal)


 • Descripció

  Agent de policia local. (Consolidació d'ocupació temporal)


 • Organisme

  Ondara
  Plaça Convent, 2
  Tel:965766000
  Fax:965766081


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Obertura de termini

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Títol de Batxiller o Tècnic/a de Formació Professional


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola.
  - No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  - No tindre antecedents penals.
  - Tindre la titulació acadèmica exigible en l'escala bàsica.
  - Tindre, com a mínim, díhuit anys d'edat i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  - Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A2 que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  - No patir cap malaltia o defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques establides en aquest decret i tindre una altura mínima d'1,65 metres els homes i 1,58 metres les dones.


 • Taxa ordinària

  30,00 €


  Descripció de la taxa

  L'import dels drets d'examen haurà d'abonar-se en el compte de propietat municipal: ES68 3058 2613 0127 3200 0013; en el concepte de Transferència, han d'incloure els noms i cognoms i, en concepte, la selecció de tarifes agent de policia local.


 • Places

  Nombre de places

  3

 • Documentació / Informació

  Les instàncies de sol·licitud de participació en el procés selectiu han de dirigir-se a l'Alcaldia de la corporació.

  En el moment de la sol·licitud, les persones aspirants han de presentar una declaració expressa i formal del fet que reuneixen tots els requisits esmentats en la convocatòria, sempre en la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds, que hauran d'acreditar posteriorment en el cas que siguen seleccionats.

  A les instàncies s'ha d'adjuntar:
  a) fotocòpia del DNI, del permís de conducció i de la titulació exigida per al lloc, degudament compulsada. La falta d'aquesta documentació comportarà l'exclusió del procés selectiu.
  b) els aspirants han de presentar un document en el qual facen constar la llista de mèrits que han de ser valorats. Els certificats de cada un d'aquests mèrits es presentaran en la fase de concurs i no abans.


 • Lloc de presentació

  En el registre general d'entrada de l'Ajuntament o de la manera que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://ondara.sedelectronica.es/board


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.