Detall

Agent de Policia Local (consolidació d'ocupació temporal)


 • Descripció

  Agent de Policia Local (consolidació d'ocupació temporal)


 • Organisme

  Polop
  Avda.Sagi-Barba, 34
  Tel:965870240
  Fax:966895441


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Nova obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  d) Estar en possessió de la titulació acadèmica exigible a l'escala bàsica (l'equivalència l'ha d'aportar l'aspirant).
  e) Tindre, com a mínim, díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 KW o una relació potència/pes no superior a 0,16 KW/kg.
  h) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques establides en aquest decret i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,58 metres les dones.


 • Taxa ordinària

  110,00 €


  Descripció de la taxa

  L'import de la taxa s'ha d'ingressar en el compte núm. ES82 3105 2638 0210 2100 6728 de CAIXACALLOSA, a nom de l'Ajuntament de Polop, i s'ha d'adjuntar la còpia del resguard. Si el pagament s'efectua per gir postal o telegràfic s'ha d'adjuntar la còpia a la sol·licitud.


 • Places

  Nombre de places

  4

 • Documentació / Informació

  Per a participar en el procés selectiu, els aspirants han d'omplir degudament els models d'instància que es facilitaran en les dependències de l'entitat local i es publicaran en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament, en la pàgina web https://polop.sedelectronica.es

  Juntament amb el model d'instància de sol·licitud de participació en el procés selectiu, les persones aspirants han d'acompanyar la documentació següent:
  1. fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat.
  2. fotocòpia compulsada del títol exigit i/o equivalència.
  3. fotocòpia compulsada del permís de conducció.
  4. resguard justificatiu d'haver abonat els drets d'examen. En el document d'ingrés dels drets d'examen, s'ha de fer constar el nom de l'aspirant i la plaça a la qual s'opta.
  5. a les instàncies també s'ha d'adjuntar, en sobre tancat, que podrà ser lacrat, la documentació acreditativa dels mèrits que al·legue l'aspirant mitjançant l'original o la còpia compulsada, i que hagen de servir de base per a l'aplicació del barem de concurs. La data límit per a al·legar els mèrits i presentar els documents relatius a aquests serà aquella en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds. En cap cas es valoraran mèrits que no s'al·leguen en la sol·licitud o que no s'acrediten documentalment dins del termini.


 • Lloc de presentació

  Les instàncies han de dirigir-se a l'alcalde president de l'Ajuntament de Polop i presentar-se en el registre general d'entrada de l'Ajuntament (av. Sagi-Barba núm. 34 de Polop 03520) o en els llocs que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP), per a la qual cosa cal utilitzar la instància model facilitada pel registre general i que es farà pública en https://polop.sedelectronica.es.

  En el cas que s'opte per presentar la sol·licitud en una oficina de Correus, s'ha de fer en sobre obert perquè aquesta siga datada i segellada pel funcionari de Correus abans de certificar-la.

  En cas de presentar la sol·licitud en un registre diferent al municipal, s'ha de remetre a l'Ajuntament, abans que finalitze el termini de presentació d'instàncies, una còpia d'aquesta registrada, al correu electrònic: adminpolicia@polop.org


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://polop.sedelectronica.es


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar