Detall

Agent de la Policia Local - CONSOLIDACIÓ


 • Descripció

  Agent de la Policia Local - CONSOLIDACIÓ


 • Organisme

  Cofrentes
  Plaza de España, 9
  Tel:961894164
  Fax:961894191


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  d) Estar en possessió del títol de Batxiller o Tècnic, o equivalent.
  e) Tindre, com a mínim, díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A2 que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  h) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques establides en el Decret 180/2018, de 5 d'octubre, i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,58 metres les dones.


 • Taxa ordinària

  225,00 €


  Descripció de la taxa

  Mitjançant un ingrés o transferència bancària en el compte obert en les entitats següents:
  M. I. Ajuntament de Cofrentes
  Drets d'examen
  IBAN: ES93 2038 6100 1664 0000 0821 BANKIA
  Ayora
  M. I. Ajuntament de Cofrentes
  Drets d'examen
  IBAN: ES67 3058 7008 3427 3200 0018 CAJAMAR
  Cofrentes
  En el document d'ingrés o transferència s'ha de fer constar: "Agent Policia Local" i el nom de l'aspirant.


 • Places

  Nombre de places

  2

  Descripció de les places

  L'objecte de la convocatòria és la provisió de dues places d'agent de policia local, escala: administració especial, subescala: serveis especials p. local, existents en la plantilla funcionarial i laboral de 2010 pel procediment de consolidació d'ocupació, ocupades de manera interina.
  La convocatòria s'emmarca en un procés extraordinari de consolidació d'ocupació temporal.


 • Documentació / Informació

  Per a participar en el procés selectiu, els aspirants han d'omplir degudament el model d'instància que es facilitarà en les oficines municipals.
  En la sol·licitud per a prendre part en la corresponent prova d'accés, les persones aspirants han de manifestar que reuneixen totes i cada una de les condicions i els requisits exigits en la base tercera, referides a la data de finalització del termini de presentació d'instàncies.
  L'aspirant ha de signar les instàncies i dirigir-les al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament de Cofrentes, acompanyades dels documents següents:
  a) Justificant de l'ingrés dels drets d'examen. El pagament de la taxa s'ha de justificar mitjançant un original o fotocòpia compulsada del document.
  La falta de pagament dels drets d'examen o la realització d'aquest fora del termini de presentació d'instàncies determinarà l'exclusió de la persona aspirant.
  b) Còpia degudament compulsada de la titulació requerida.
  c) Fotocòpia document nacional d'identitat
  d) Les instàncies també s'han d'acompanyar, en sobre tancat, de la documentació acreditativa dels mèrits que s'hi al·leguen degudament compulsats, i que hagen de servir de base per a l'aplicació del barem del concurs. No es valorarà cap mèrit que no es justifique degudament.
  No es tindrà en compte cap mèrit que no s'acredite durant el termini de presentació d'instàncies.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament o en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.cofrentes.es/comunicacion/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar