Detall

Tècnic mitjà d'administració general, especialista en matèria de recursos humans.


 • Descripció

  Tècnic mitjà d'administració general, especialista en matèria de recursos humans.


 • Organisme

  Manises
  Plaça del Castell, 1
  Tel:961545116
  Fax:961520453


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  1. Nacionalitat
  1.1. Tindre la nacionalitat espanyola.
  1.2. També poden participar com a personal funcionari en igualtat de condicions que els espanyols a les ocupacions públiques, amb excepció dels que directament o indirectament impliquen una participació en l'exercici del poder públic o en la salvaguarda dels interessos al personal funcionari de nacionalitat espanyola:
  a) Els nacionals dels estats membres de la Unió Europea.
  b) El cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, siga quina siga la seua nacionalitat, sempre que no estiguen separats de dret. Així mateix, amb les mateixes condicions, hi poden participar els descendents menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat que siguen dependents.
  c) Les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors.
  Els aspirants no residents a Espanya inclosos en l'apartat b, així com els estrangers inclosos en els apartats c, han d'acompanyar la seua sol·licitud del document que acredite les condicions que s'hi al·leguen.

  2. Capacitat: tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.

  3. Edat: tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa. Les bases específiques podran exigir l'edat mínima de díhuit anys per a l'accés als cossos i les escales que impliquen l'exercici d'autoritat o les funcions dels quals suposen risc per a la salut.

  4. Titulació: posseir la titulació que es requerisca en les bases específiques de cada convocatòria. La titulació s'ha d'acreditar mitjançant l'expedició dels títols corresponents per l'autoritat acadèmica competent. Les persones aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger han d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que n'acredite, si escau, l'homologació.
  Els coneixements de valencià, quan siguen un requisit indispensable per a participar en els processos selectius, s'han d'acreditar per algun dels mitjans establits en el Decret 33/1999, de 9 de març, del Govern Valencià. Així mateix, quan aquest requisit no s'haja exigit amb caràcter previ, els que superen les proves selectives podran acreditar els seus coneixements de valencià mitjançant la presentació dels certificats, diplomes o títols que hagen sigut homologats per la Generalitat, o mitjançant la realització d'un exercici específic a aquest efecte. Igualment, el personal que no puga acreditar aquests coneixements quedarà compromés a la realització dels cursos de perfeccionament que a aquest efecte organitze l'administració pertinent, si les bases específiques així ho preveuen.

  5. Habilitació: no haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels organismes constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni inhabilitat en els termes establits en l'article 56 1.d de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat.


 • Taxa ordinària


  20,00 €


  Descripció de la taxa

  L'abonament de la taxa s'ha de fer efectiu mitjançant una autoliquidació, segons el model d'imprés 073, que es trobarà a la disposició de les persones interessades en l'adreçahttp://www.manises.es/va/ayto/salutacio (apartat autoliquidacions), en què cal indicar clarament el lloc al qual s'aspira i la identificació de l'aspirant.

  Les quotes ingressades només es tornaran a les persones que no siguen admeses al procediment selectiu per falta d'algun dels requisits exigits per a participar-hi i, així mateix, a les que renuncien a prendre part en aquest procediment abans de la finalització del període de presentació de sol·licituds.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS / DESCOMPTES
  Estan exemptes del pagament de la taxa:
  - Les persones que es troben en situació de desocupació i que, així mateix, no tinguen rendes superiors en còmput mensual al salari mínim interprofessional. Aquesta situació s'ha d'acreditar mitjançant la presentació del certificat de situació laboral expedit pel servei públic d'ocupació que corresponga o un document anàleg. D'altra banda, el nivell de renda s'ha d'acreditar a través d'una declaració responsable en la qual s'afirme que no es perceben rendes superiors al salari mínim interprofessional.
  - Les persones amb diversitat funcional que tinguen un grau de discapacitat igual o superior al 33 %.
  Aquesta situació s'ha d'acreditar amb el certificat expedit per l'organisme públic competent en la matèria; així com les persones que formen part de famílies nombroses en els termes de l'art. 12.1 de la Llei 40/2003, de protecció de la família nombrosa.


 • Places

  Descripció de les places

  Nomenament: funcionari interí.


 • Documentació / Informació

  L'imprés de sol·licitud es pot obtindre en la seu electrònica de l'Ajuntament de Manises (https://manises.sedipualba.es/default.aspx) i en la pàgina web www.manises.es.


  Les instàncies s'han de dirigir a l'Alcaldia Presidència d'aquest Ajuntament. Per a ser admés/a, serà suficient, a més de la instància, aportar l'abonament dels drets d'examen (o la justificació de les circumstàncies que en motiven que no s'abone).

  Una vegada finalitzat el termini de presentació d'instàncies, la regidoria delegada competent aprovarà la llista provisional dels aspirants admesos i exclosos (amb motivació de la causa en cas d'exclusió), concedirà un termini de cinc dies hàbils per a esmenar errors i quedarà elevada a definitiva si no se'n produeixen. La resolució contindrà, així mateix, la composició de l'òrgan de selecció i es publicarà en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en la pàgina web municipal perquè se'n tinga coneixement general, on es publicaran els successius anuncis dels acords de l'òrgan.

  Enllaç al desenvolupament del procés selectiu: https://manises.sedipualba.es/segex/tramite.aspx?idtramite=10018


 • Lloc de presentació

  En el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament (pl. Castell, 1), o en la forma que determina l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.manises.es/va/ayto/recursos-humanos


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar