Detall

Agent de la Policia Local - CONSOLIDACIÓ


 • Descripció

  Agent de la Policia Local - CONSOLIDACIÓ


 • Organisme

  Requena
  Plaza Consistorial, 1
  Tel:962301400
  Fax:962303553


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Obertura de termini

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Títol de Batxiller o Tècnic/a de Formació Professional


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  d) Estar en possessió del títol exigit o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  e) Tindre, com a mínim, díhuit anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A2 que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  h) No patir cap malaltia ni defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques establides en el decret, i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,58 metres les dones.


 • Taxa ordinària

  150,00 €


  Descripció de la taxa

  La taxa s'ha de realitzar a través de l'enllaç següent https:
  //autoliquidaciones.requena.es/AutoliquidacionesWeb/autoliquidacion.jsp?tipo=375.


 • Places

  Nombre de places

  4

  Descripció de les places

  Les bases tenen per objecte regir el procés selectiu per a la cobertura en propietat de QUATRE PLACES d'Agent de Policia Local. Les places figuren incloses en l'oferta d'ocupació pública de l'any 2018. Les quatre places es proveeixen mitjançant el procediment de consolidació d'ocupació temporal.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a sol·licitar la participació en el procés selectiu s'han de dirigir al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament.
  Les instàncies han d'anar acompanyades de:
  a) Fotocòpia simple del DNI.
  a) Justificant del pagament dels drets d'examen.


 • Lloc de presentació


  En l'Oficina d'Atenció i Tramitació al Ciutadà, o en la forma prevista en l'article 16 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  Les persones aspirants que presenten la sol·licitud en altres registres diferents dels de l'Ajuntament de Requena n'han de remetre una còpia, dins del termini de presentació de sol·licituds, al correu electrònic següent:
  recursoshumanos@requena.es
  Les sol·licituds també es podran presentar a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Requena:http://www.requena.es/, tràmit "Presentació d'instància general", per a la qual cosa cal adjuntar la instància model que es publique a aquest efecte en la pàgina web.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.requena.es/ofertasempleo


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.