Detall

Agent de la Policia Local (estabilització d'ocupació temporal)


 • Descripció

  Agent de la Policia Local (estabilització d'ocupació temporal)


 • Organisme

  Manises
  Plaça del Castell, 1
  Tel:961545116
  Fax:961520453


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No trobar-se inhabilitat/ada per a l'exercici de les funcions públiques per sentència ferma ni estar separat/ada del servei de cap administració pública per un expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  d) Tindre el títol de Batxiller o, si escau, la titulació equivalent, d'acord amb la legislació bàsica de l'Estat, o tindre complides les condicions per a obtindre'l, en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  e) Tindre, com a mínim, díhuit anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) Tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,58 metres les dones.
  g) Comprometre's, per mitjà d'una declaració responsable, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  h) Estar en possessió dels permisos de conducció de les classes B i A2, regulats en el Reglament general de conductors (Reial decret 818/2009, de 8 de maig).
  i) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques establits mitjançant la disposició reglamentària del titular del departament del Consell amb competència en matèria de seguretat. En cap cas, aquests quadres d'exclusions mèdiques podran suposar una discriminació de les persones amb diabetis, VIH ni qualsevol altra malaltia immunològica no asimptomàtica, sempre que aquestes malalties no impossibiliten l'exercici del lloc de treball.

  En cas de titulacions obtingudes en l'estranger, cal estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació o la convalidació, si és el cas.


 • Taxa ordinària

  120,00 €


  Descripció de la taxa

  L'abonament de la taxa s'ha de fer efectiu mitjançant una autoliquidació, segons el model d'imprés 073, que es troba a la disposició de les persones interessades en les oficines municipals. Hi cal indicar clarament el lloc al qual s'aspira i la identificació de l'aspirant. Les quotes ingressades només es tornaran a les persones que no siguen admeses al procediment selectiu per falta d'algun dels requisits exigits per a participar-hi i, així mateix, a les que renuncien a prendre part en aquest procediment abans de la finalització del període de presentació de sol·licituds.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS
  - Les persones que es troben en situació de desocupació i que, així mateix, no tinguen rendes superiors en còmput mensual al salari mínim interprofessional. Aquesta situació s'ha d'acreditar mitjançant la presentació del certificat de situació laboral expedit pel servei públic d'ocupació que corresponga o un document anàleg. D'altra banda, el nivell de renda s'ha d'acreditar a través d'una declaració responsable en la qual s'afirme que no es perceben rendes superiors al salari mínim interprofessional.
  - Les persones amb diversitat funcional que tinguen un grau de discapacitat igual o superior al 33 %. Aquesta situació s'ha d'acreditar amb el certificat expedit per l'organisme públic competent en la matèria; així com les persones que formen part de famílies nombroses en els termes de l'art. 12.1.c de la Llei 40/2003, de protecció de la família nombrosa.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  - Oferta d'ocupació pública 2019.
  - Denominació: Agent de Policia Local.
  - Grup: C
  - Subgrup: C1
  - Escala: administració especial.
  - Subescala: tècnica.
  - Classe: policia local i auxiliars d'aquesta.
  - Règim jurídic: funcionarial.


 • Documentació / Informació

  Per a ser admés/esa, serà suficient, a més de la instància, aportar l'abonament dels drets d'examen (o la justificació de les circumstàncies que motiven que no s'abone). Les instàncies han d'anar dirigides a l'alcaldia d'aquest ajuntament.
  S'ha d'utilitzar preferentment la instància model que es facilitarà en l'Ajuntament de Manises mateix o en la pàgina www.manises.es/va.

  En cas de sol·licitar l'exempció de proves físiques, s'ha d'aportar un certificat de superació d'aquestes proves en les condicions establides en les bases.


 • Lloc de presentació

  - Preferentment amb caràcter telemàtic mitjançant la seu electrònica de l'Ajuntament de Manises (https://manises.sedipualba.es).
  - El Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Manises (pl. Castell, 1).
  - Mitjançant la resta de maneres que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, per a la qual cosa ha d'utilitzar, preferentment, la instància model que es facilita en l'Ajuntament de Manises mateix o en la pàgina www.manises.es/va.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://manises.sedipualba.es/default.aspx


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar